Pracovníci katedry


prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Telefón: 037/64 08 242

Detailné informácie:

Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc. je odborník v oblasti vizuálnej komunikácie, teórie a dejín výtvarného umenia. Venuje sa skúmaniu objektivity médií, semiotike, paradoxom nových médií v marketingovej komunikácii, procesu semiózy od umenia k reklame.

 

Najvýznamnejšie vedecké práce publikované za posledných 10 rokov:

 1. GERO, Š. Komunikácia – umenie – marketing. Nitra: FF UKF 2012, 323 s. ISBN 978-80-558-0031-8
 2. GERO, Š. Súčasný stav kultúry a vizuálna výchova. In: Výchova umením. Banská Bystrica: PgF UMB, 2011, ISBN 978-80-557-0301-5 s. 85-97
 3. GERO, Š. Proces postupnej semiózy od umenia k reklame. In: (KO)MEDIA: sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference 2007. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-677-7 s. 5-14
 4. GERO, Š. O interpretácii výtvarného diela. In: Výtvarná výchova dnes a jej perspektívy. Prešov: Polygraf print, 2007. ISBN80-8068-067-1. s. 456-461
 5. Plesník, Ľubomír
  Tezaurus estetických výrazových kvalít : druhé doplnené vydanie / Ľubomír Plesník a kol. - Nitra : UKF, 2011. - 486 s. - ISBN 978-80-8094-924-2.

  [Plesník Ľubomír (3,2%) - Červeňák Andrej (3%) - Récka Adriana (3%) - Nuska Bohumil (3%) - Inštitorisová Dagmar (3%) - Kubalová Dana (3%) - Slančová Daniela (3%) - Kapsová Eva (3%) - Mistrík Erich (3%) - Pariláková Eva (3%) - Všetička František (3%) - Fuják Július (3%) - Gavura Ján (3%) - Sošková Jana (3%) - Vaněk Jiří (3%) - Benyovszky Kristian (3%) - Bilinski Krisztof (3%) - Čechová Lýdia (3%) - Rákayová Lucia (3%) - Ballay Miroslav (3%) - Malíčková Michaela (3%) - Režná Miroslava (3%) - Valentová Mária (3%) - Žilková Marta (3%) - Zlatoš Peter (3%) - Beličová Renáta (3%) - Tynecka-Makowska Slowinija (3%) - Gero Štefan (3%)- Žilka Tibor (3%) - Fulka Vladimír (3%) - Jakubovská Viera (3%) - Šabík Vincent (3%) - Rédey Zoltán (3%)]

 6. Gero, Š. - Husár, J. - Sokolová, K.: Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia. Banská Bystrica Pedagogická fakulta UMB, 2004, 128 s. ISBN 80-8055-867-1
 7. Gero, Š.: Series and Serials in Media Communication.
 8. In: Globalisation Trends in the Media. - Cambrigde: Cambridge Scholars Press, 2006. - (2006), s. 112-118.


Riešenie vedeckých projektov za posledných 10 rokov

Hlavný riešiteľ:

 1. VEGA č. 1/0195/11: Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru
 2. ESF - č. SORO/207/2004, reg. č. SOP ĽZ 2004/4-184, kód projektu: 11230100076
  Názov projektu: Intenzifikácia digitálnej gramotnosti s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce. (koordinátor projektu: prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.)
  Z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy zapojení: prof. PhDr. Štefan Gero, CSc., Mgr. Katarína Fichnová, PhD., Mgr. Lucia Spálová, Mgr. Tatiana Deptová, Mgr. Juraj Novák, Ladislav Vančo, akad. mal., Mgr. PhDr. Tomáš Koprda.

Spoluriešiteľ:

 1. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 01
  Názov projektu: „Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti“ prierezového štátneho programu výskumu a vývoja “Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti“ (vedúci projektu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc., FF UKF)
 2. VEGA 1/7288/20
  Názov projektu: „Vyjadrovacie prostriedky literatúry a umenia (v pragmatickom dosahu)“ (vedúci projektu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc., FF UKF).
  Roky riešenia:2000-2003
 3. VEGA 1/1428/04
  Názov projektu: Slovník estetických výrazových kategórií (vedúci projekttu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.)
  Roky riešenia: 2004-2007
  OPV -> ITMS 26110230033 - Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT

 

Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov (ohlasy, citácie, pozvania ...):
Najviac ohlasov a citácií na prácu Recepcia a interpretácia výtvarného diela, Interpretácia výtvarného diela, a kapitoly v učebnici Didaktika výtvarnej výchovy. Pozvania na vedecké konferencie do Prešova, Banskej Bystrice, v zahraničí do Keszthelyu (Maďarsko), Olomouca (Česká republika), Lublina (Poľsko).Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.