Pracovníci katedry


doc. Mgr. Edita Štrbová, PhD.

Telefón: 037/64 08 241
E-mail: strbova.edita@gmail.com

Detailné informácie:

Mgr. Edita Štrbová, PhD. je odborníčka v oblasti event marketingovej komunikácie, špecializuje sa na metodológiu sociálnych vied a sociálnu psychológiu. Venuje sa skúmaniu motivácie a zapojenia v rámci marketingovej komunikácie, atraktivite mediálnych a marketingových produktov, ako aj súčasným trendom v tejto oblasti.

 

Najvýznamnejšie vedecké práce publikované za ostatných 10 rokov:

 1. ŠTRBOVÁ, Edita (2012) : Organizácia a motivácia v event marketingu. Nitra: UKF, 102 s. ISBN 978-80-558-0046-2
 2. ŠTRBOVÁ, Edita (2012) : Sociálna psychológia pre masmediálne štúdiá – vybrané kapitoly. Nitra: UKF, 2012. V tlači.
 3. ŠTRBOVÁ, Edita (2011) : Vybrané aspekty budovania európskej identity a občianstva. In: Európska identita, masové médiá a kultúra–vybrané aspekty / Ed. Katarína Fichnová. - Nitra: UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-849-8. S. 1-10.
 4. KOLLÁRIKOVÁ, Edita – KAPUSTA, Györgyi (2009) : Analýza a mentálne mapy vybraných event marketingových aktivít. In: (KO)MÉDIÁ : sborník konferenčních příspěvků ze 4.ročníku mezinárodní konference, Zlín 21.-22.10.2009. - Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7318-903-7, S. 1-8.
 5. KOLLÁRIKOVÁ, Edita (2009) : Vybrané aspekty diskurzívneho rámcovania sexuality mládeže a výskum. In : Sexualita mediálneho priestoru : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 5.11.2009. - Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-733-0.

Účasť na riešení/vedení najvýznamnejších vedeckých projektov za ostatných 10 rokov:

 1. VEGA 1/0195/11/10 Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru. Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013
 2. VEGA 1/0769/08 Európska identita, socializácia a mediálna kultúra. Doba riešenia: 1/2008-12/2010
 3. OPV ITMS 26110230033 Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT. Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013
 4. UGA III/3/2010 Tvorivá reklama ako alternatíva edukačnej funkcie médií. Doba riešenia: 2011-2013
 5. UGA 022/2011 Analýza determinantov efektívnej motivácie účasti na marketingových eventoch. Doba riešenia: 2011
 6. UGA III/3/2010 Využitie event marketingových aktivít na vytváranie imidžu firiem. Doba riešenia: 2010


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.