Pracovníci katedry


Mgr. Peter Szabo, PhD.

E-mail: pszabo111@gmail.com

Detailné informácie:

Mgr. Peter Szabo, PhD., sa venuje výrazovo-semiotickým aspektom masmediálnej
komunikácie a poetike reklamy.

 

Najvýznamnejšie vedecké práce publikované za ostatných 10 rokov:

 1. Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Szabo, Peter: Originalita plagátu - plagiátorstvo originality (poznámky k prvku kampane SNS) = The Originalty of Plagiarism - the Plagiarism of Originality : Remarks on Some Aspects of the SNS Campaign, 2012. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. Dialog z tradycja. - ISSN 2083-1765, Vol 115, no. 7, part. 2 (2012), p. 106-115.
 2. Szabo, Peter: Televízny seriál v kontexte literatúry a umenia, 2007. In: (KO)MÉDIÁ : monografia odborných a vedeckých štúdií / Katarína Fichnová. - Nitra : UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-213-7, S. 145-171.
 3. Szabo, Peter: Reklamný text v súvislostiach - možnosti sprostredkovania informácie v reklamnom texte, 2008. In: (KO)MEDIA : sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference 2007, Zlín 24 - 25 10.2007. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. - ISBN 978-80-7318-677-7, S. 7-14.
 4. Szabo, Peter: Text a obraz – o niektorých princípoch uplatňujúcich sa v printovej reklame, 2009. In: Masmediálna komunikácia a realita III : marketingová komunikácia. Vedecká konferencia, Trnava 29.-30. apríl 2009. - Trnava : 2009, UCM. - ISBN 978-80-8105-126-5, S. 111-125.
 5. Szabo, Peter - Mikuláš, Peter - Spálová, Lucia: Analýza mediálneho diskurzu - návšteva maďarského prezidenta na odhalení sochy sv. Štefana v Komárne 2009 z pohľadu národne orientovaných médií, 2010. In: K problémom mediálnej komunikácie I : aktuálne otázky mediálnej kultúry : komunikačný diskurz : audiovizuálna kreativita : medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice. - Trnava : UCM, 2010. - ISBN 978-80-8105-187-6, S. 371-387.

Účasť na riešení/vedení najvýznamnejších vedeckých projektov za ostatných 10 rokov:

 1. VEGA -> 1/0243/15 - Text a textová lingvistika v interdisciplinárnych a intermediálnych súvislostiach

  Vedúci projektu: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.

  Úloha v projekte: spoluriešiteľ

  Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

  Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017

 2. VEGA -> 1/0769/08: Európska identita, socializácia a mediálna kultúra, 1/2008 - 12/2010
 3. VEGA -> 1/0195/11: Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru, 1/2011-12/2012
 4. UGA -> III/9/2009: Alternatívne formy marketingovej komunikácie - analýza súčasného stavu a jej perspektívy v slovenskom kontexte, 1/2009 - 1/2011
 5. OPV -> ITMS 26110230033: Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT, 5/2010 - 4/2013
 6. UGA -> III/8/2009 – Výrazovo-semiotické kontexty erotického motívu v reklame z aspektu marketingovej komunikácie, 1/2009 – 12/2011

Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov (ohlasy, citácie, pozvania ...):
Najviac ohlasov a citácií na prácu Televízny seriál v kontexte literatúry a umenia, Reklamný text v súvislostiach - možnosti sprostredkovania informácie v reklamnom texte a Text a obraz – o niektorých princípoch uplatňujúcich sa v printovej reklame.
Článok Text a obraz – o niektorých princípoch uplatňujúcich sa v printovej reklame bol okrem konferencií prezentovaný aj v rámci semináru „Reklama“ organizovaného pre študentov bakalárskeho štúdia na Ústave vizuálnej tvorby (Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne – pobočka Uherské Hradiště) – 23. 4. 2009.Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.