Novinky a oznamy

Súťaž o Cenu rektora UKF v Nitre

Publikované: 12.03.2017
Kategória: Oznamy

Rektor UKF v Nitre vyhlasuje pre študentov dennej formy štúdia na UKF v Nitre súťaž na predloženie návrhu výtvarného objektu.


 

Špecifikácia podmienok súťaže

Súťaž je zameraná na preloženie návrhu trojdimenzionálneho výtvarného objektu, ktorý bude umiestnený vo vonkajších priestoroch pri hlavnej budove UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku. Výtvarný objekt bude umiestnený v priestore, kde sa v súčasnosti nachádza existujúci reklamný pútač. Fotodokumentácia súčasného stavu tvorí súčasť tejto výzvy.

Výtvarný objekt bude plniť dve hlavné funkcie:

 • Bude slúžiť ako originálny pútač budovy univerzity, ktorý bude vzbudzovať záujem verejnosti, okoloidúcich či návštevníkov školy.
 • Jeho súčasťou bude variabilný priestor na informovanie študentov, pracovníkov UKF v Nitre, ako aj verejnosti o rôznych aktivitách/podujatiach realizovaných na UKF v Nitre.

Dizajn navrhovaného objektu musí zodpovedať odkazu UKF v Nitre, v rámci ktorého sa prezentuje ako moderná európska univerzita založená na tradičných hodnotách ponúkajúca široké spektrum možností a pestrosť tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti výskumu.

Výtvarný objekt bude navrhnutý v súlade s environmentálnou zodpovednosťou voči priestoru, kde bude umiestnený, pričom plocha na umiestnenie objektu nesmie presiahnuť 25 m2 a objekt nesmie byť vyšší ako 5 m.

Návrh bude spracovaný formou výtvarnej štúdie pozostávajúcej z 3 hlavných častí:

 • opisu konceptu/základnej idey výtvarného návrhu,
 • farebnej predlohy diela, vrátane zadania jeho technickej špecifikácie (farebnosť, materiál, rozmery) a vizualizácie umiestnenia diela do prostredia,
 • kvalifikovaného cenového odhadu realizácie výtvarného diela.

Súčasťou súťažného návrhu bude aj profesijný životopis predkladateľa.

Pravidlá súťaže a zmluva s víťazným uchádzačom budú rešpektovať autorský zákon č. 185/2015 Z. z.

 

Termín uzávierky na predkladanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy sa budú prijímať do 30.9.2017 do 15:00 hod. na Referáte rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie.

 

Termín zverejnenia výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 13.10.2017 na www.ukf.sk.

 

Výber víťazného návrhu

Predložené návrhy budú  hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • originalita návrhu výtvarného diela,
 • splnenie podmienok uvedených v špecifikácii podmienok súťaže,
 • komplexnosť návrhu výtvarného diela,
 • zohľadnenie priestorových podmienok, do ktorých bude výtvarný objekt umiestnený,
 • cena realizácie navrhnutého diela.

O úspešnom uchádzačovi rozhodne výberová komisia v zložení:

 • prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. – rektor UKF v Nitre
 • Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • doc. Mgr. Jozef Baus – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • Mgr. Martin Kratochvíl, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • Bc. Ľubomír Balko – fotograf a grafický dizajnér, pracovník Referátu rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie UKF v Nitre
 • akad. mal. Marián Žilík – výtvarník
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD. – pedagóg Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre

Víťazný návrh bude ocenený finančnou odmenou vo výške 1 000 €.

Podmienkou získania odmeny je, aby bol predkladateľ víťazného návrhu v čase ukončenia súťaže študentom dennej formy štúdia.Návrat

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.