Kontakt:

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40

e-mail: science.university1@gmail.com

 

 

Prihláška

Šablóna príspevku AVMK

Šablóna príspevku dot.comm

 

 


Výskum v sociálnych vedách

 

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás v spolupráci s Európskou Akadémiou Manažmentu, Marketingu a Médií pozýva na vedecký seminár

 


VÝSKUM V SOCIÁLNYCH VEDÁCH

Nové trendy a výzvy

 

 

Seminár sa uskutoční dňa 8.11.2018 od 10:00 v priestoroch Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre (seminárna miestnosť DRB 206).

 

 

 

Výskum je jedným zo základných zdrojov získavania relevantných informácií a rozvoja poznania vo všetkých oblastiach vied, marketingovú komunikáciu nevynímajúc. 

V tejto špecifickej oblasti vyvstávajú metodologické výzvy, ktorým je potrebné čeliť.

Seminár ponúka priestor na vedecký dialóg a vzájomné inšpirácie.

 

Seminár je spoluorganizovaný v rámci čiastkovej úlohy k projektu VEGA 1/0192/18 Formovanie postojov generácie Y geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach.

 

 

 

 

  

Informácie pre účastníkov

Miesto a dátum

8.11.2018 od 10:00,
Katedra masmediálej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre, Dražovská 4,
Miestnosť DRB 206 (seminárna miestnosť)
 

Prihláška

Na seminár je možné sa prihlásiť do 6. novembra 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky. Po tomto termíne už nebude možné prihlášku prijať. 
 

Účastnícky poplatok

Účasť na seminári je bez poplatku.
 

Pokyny pre autorov

Svoj príspevok pošlite najneskôr do 8. decembra 2018 na e-mailovú adresu konferencie. Akceptujeme príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Príspevok píšte priamo do pripravenej šablóny. 

Prezentované príspevky, ktoré úspešne prejdú recenzným konaním budú publikované v niektorom z týchto vedeckých časopisov (účastník označí preferenciu v prihláške, recenzenti môžu navrhnúť zmenu):

  1. Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

ISSN 1339-3715,  vydáva Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre, Nitra, SR.

 

  1. Dot.comm: Časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie/ Journal for the theory, research and practice of media and marketing communication. ISSN 1339-5181, vydáva Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií, Bratislava, SR. 

 

Vezmite, prosím, na vedomie, že Vaše príspevky bude hodnotiť vedecký výbor konferencie. Ak príspevok nesplní kritériá odbornosti a vhodnosti, kladené na vedecké práce tohto druhu, Váš príspevok Vám vrátime ako nevyhovujúci. Autori taktiež zodpovedajú za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka. 

  

Location and term of conference

 

8.11.2018 from 10:00,
Department of Mass Media Communication and Advertising, Dražovská 4,
DRB 206
 

Application form

Deadline for the conference application in the electronic form is up to 6th November 2018. The application behind this schedule wont be accepted.   

Application fee

There is no conference fee.
 

Instructions for authors

Articles written in slovak, czech or english language need to be sent to the conference email address until 8th December 2018. We accept articles in Slovak, Czech or English. Write the post directly to the prepared template. Presented submissions that will pass through the review process will be published in one of these scientific journals (the participant will mark the preference in the application, the reviewers may propose a change):

 

1. Analysis and research in marketing communication

ISSN 1339-3715, is published by the Department of Mass Communication and Advertising, FF UKF in Nitra, Nitra, Slovakia.

 

2. Dot.comm:

 Journal for the Theory, Research and Practice of Media and Marketing Communication. ISSN 1339-5181, published by the European Academy of Management, Marketing and Media, Bratislava, Slovakia.

 

Please note that your contributions will be evaluated by the Scientific Committee of the Conference. If your contribution does not meet the criteria of expertise and fitness for scientific work of this kind, your contribution will be returned to you as unsatisfactory. Authors are also responsible for translating the abstract and keywords into the English language. 

 

Organizátori

Vedecký výbor:

predseda: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

podpredseda ved. výboru: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

tajomník: PhDr. Oľga Púchovská, PhD.

 

Členovia:

doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Mgr. Katarzyna Walotek-Ściańska, PhD.

Mgr. Gyorgyi Janková, PhD.

Mgr. Edita Štrbová, PhD.

PhDr. Oľga Púchovská, PhD.

 

Organizačný výbor:

predseda: PhDr. Oľga Púchovská, PhD.

 

členovia:

Mgr. Ľubica Račeková

Mgr. Elena Petrová

Mgr. Veronika Hamadová


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.