Ďalšie konferencie a semináre

Konferencia Umenie (v) marketingu Marketing v umení

konferencia kmkar


Are we living in media civilization?


Edukačný a socializačný aspekt marketingovej komunikácie

Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu v rámci súčasnej mediálnej kultúry by mali byť predmetom odbornej ako aj verejnej diskusie. Marketingová komunikácia je súčasťou životov nás všetkých a už ju nie je možné odstrániť. Z toho dôvodu rastie význam edukácie a socializácie v marketingovej komunikácii. Diskusiu na túto tému priniesol odborný seminár, ktorý sa realizoval na pôde Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Odborná diskusia

Odborný seminár otvorila hlavná riešiteľka projektu KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry, Mgr. Györgyi Janková, PhD. dňa 10.11.2016 svojim príspevkom na tému významu edukácie a socializácie v marketingovej komunikácii. Tematická oblasť tohto seminára zastrešila spotrebiteľské správanie, význam estetiky reklamných komunikátov v procese edukácie, digitálne médiá, seriózne a edukačné hry či zobrazovanie rodiny v reklamných komunikátoch.

 

Mladí prednášatelia a ich príspevky

Rolu prednášateľov si v dopoludňajších a popoludňajších hodinách vyskúšali aj mladí ľudia z radov študentov. Odznelo 13 príspevkov vo forme case studies zo súčasnej marketingovej praxe. Prezentované boli kampane ako Veselé zúbky, Zdravé jablko, Durex a posolstvo chráneného pohlavného styku. Seminár bol rozšírený aj o problematiku zmeny postoja adolescentov vo vzťahu k interrupcii na základe mediálneho komunikátu, modely slávenia vianočných sviatkov v audiovizuálnej reklame, zdravú stravu u detí predškolského veku, vhodnosti použitia vybraného typu komunikátu na šírenie vzdelávacích a výchovných informácii o produkte a obrazových varovaniach na obaloch cigariet. Niekoľko príspevkov rozoberalo problematiku z pozície digitálnej éry.

 

Fotografia: Mgr. et Mgr. Ivana Viteková

 

Poľská sociálna reklama zameraná na deti a mládež

 

Na Slovensku sme v posledných rokoch mohli zaznamenať niekoľko kampaní z oblasti sociálnej reklamy zameranej na deti a mládež. Situácia nie je odlišná ani v zahraničí. Medzinárodné porovnávanie je v akademickej obci nevyhnutná súčasť odovzdávania si vedomostí. Poľský pohľad do tejto problematiky  priniesol odborný seminár dňa 22.11.2016, ktorý sa realizoval na pôde Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

 

Hlavné slovo tohto odborného seminára dostala Dr. Katarzyna Walotek-Ściańska, ktorá pôsobí v rámci Ekonomickej univerzity v Katoviciach. Jej príspevok s názvom Poľská sociálna reklama zameraná na deti a mládež vyvolal diskusiu u auditória. Diskusiu moderovala hlavná riešiteľka projektu KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry, Mgr. Györgyi Janková, PhD. Odborný seminár s medzinárodnou účasťou tak rozšíril obzory v tejto problematike aj mimo územia nášho štátu.  Odborným garantom tohto seminára bola prof. doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD..

 

 

 

Fotografia: Denisa Halušková


 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.