Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku

 

 

 

 

               Logo EU ESF

 

 

 

Názov projektu: Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku

 

Názov prijímateľa: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Trvanie projektu: 01/2013 - 12/2015

Kód ITMS projektu: 26110230080

 

Strategickým cieľom projektu je: Prostredníctvom podpory zavádzania dvojitých diplomov a študijných programov zvýšiť kvalitu vzdelávania na UKF v Nitre a priblížiť ju vedomostnej spoločnosti. Tento strategický cieľ priamo súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.


Cieľom projektu je prostredníctvom zavádzania spoločného študijného programu marketingová komunikácia medzi UKF v Nitre a zahraničnou univerzitou, podporiť udeľovanie spoločného diplomu a tým zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov spoločného programu, zabezpečiť im lepšie štartovacie podmienky na trhu práce a tým zvýšiť zamestnanosť v SR. Toto sa zabezpečí prostredníctvom zlepšenia podmienok vzdelávacieho systému na UKF v Nitre a jeho prispôsobenia vedomostnej spoločnosti.

 

Vytvorením spoločného študijného programu masmediálna komunikácia a udeľovaním dvojitého diplomu zainteresovaných univerzít by sa prispôsobilo vysokoškolské vzdelanie potrebám vedomostnej spoločnosti a podporil by sa princíp kvality na VŠ a to odovzdaním študijných skúseností medzi školami. Projektom sa podporí spolupráca medzi VŠ a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Zavedenie udeľovania systému dvojitých diplomov bude mať za priamy následok zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe a následne sa zabezpečí rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie výučby. Realizácia zavedenia dvojitých diplomov je priamo zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelávania v  študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Tento zámer vyšiel z požiadaviek študentov a pedagógov FF UKF. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá vo viacerých študijných programoch bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa.

 

Prvá absolventka s duálnym diplomom

Na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF obhájila svoj bakalársky titul v rámci spoločného študijného programu marketingová komunikácia a reklama medzi UKF v Nitre a Ekonomickou univerzitou v Katoviciach prvá absolventka programu Martyna Mędrek. Študentka tak dňa 26. augusta 2016 získala duálny diplom v rámci realizácie projektu ESF 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku. 

Cieľom projektu bolo podporiť udeľovanie spoločného diplomu, a tým zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov spoločného programu, vytvoriť im lepšie štartovacie podmienky na trhu práce a zvýšiť ich šance na získanie zamestnania na Slovensku i v Poľsku. Vytvorením spoločného študijného programu a udeľovaním dvojitého diplomu zainteresovaných univerzít sa prispôsobuje vysokoškolské vzdelanie potrebám vedomostnej spoločnosti a podporil sa princíp kvality na VŠ odovzdaním študijných skúseností medzi školami. Projektom sa podporila spolupráca medzi VŠ a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.
Trvanie projektu bolo datované na obdobie rokov 2013 až 2016. Pozostával z ekvivalencie spoločných programov, pilotných ročníkov realizácie, študijných a prednáškových pobytov. Z našej univerzity sa zapojilo do programu ďalších 18 študentov, ktorí by mali ukončiť štúdium v ďalších rokoch (6 študentov skončí v akademickom roku 2016/17,  7 študentov v roku 2017/18, ďalších 5 študentov sa prihlásilo do programu v tomto roku). Trvalá udržateľnosť projektu bude zabezpečená financovaním študijných a prednáškových pobytov cez Erasmus+.
Zavedenie udeľovania systému dvojitých diplomov bude mať za priamy následok zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe a následne sa zabezpečí rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie výučby. Realizácia zavedenia dvojitých diplomov je priamo zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelávania v  študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Tento zámer vyšiel z požiadaviek študentov a pedagógov Filozofickej fakulty UKF. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá vo viacerých študijných programoch bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa.
 
2016 ff dual vzdelavanie1   2016 ff dual vzdelavanie2
Štátnice
Autorka článku a fotografií: Mgr. Györgyi Janková, PhD. 
Editorka článku: Mgr. Jana Krajčovičová


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.