ESF: Masmediálne štúdia s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka

Od 1. mája 2010 sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre realizuje projekt s názvom TVORBA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ – FRANCÚZSKY JAZYK S VYUŽITÍM IKT v rámci Operačného programu Vzdelávanie, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR. Projekt je podporovaný Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

 

Cieľom projektu je vytvorenie koncepcie bakalárskeho študijného programu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá pre 1.-3. ročník denného i externého štúdia so zameraním na odbornosť francúzskeho jazyka, vrátane tvorby súvisiacich didaktických materiálov a podpornej pedagogickej dokumentácie.


Študijný program s názvom Medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT pre 1.-3. ročník denného i externého štúdia je zameraný na odborný francúzsky jazyk v oblasti masmediálnych štúdií, komunikológie, žurnalistiky a marketingovej komunikácie. Študijný program spája odbornú prípravu študentov v masmediálnej oblasti so samostatnou a tvorivou komunikáciou v písomnej aj ústnej forme vo francúzskom jazyku. Jeho snahou je zintenzívniť spoluprácu, štúdium a výskum na pôde našej aj francúzskych univerzít. Pedagógovia a doktorandi z katedry Masmediálna komunikácia a reklama absolvujú intenzívny kurz FJ na FF UKF aj vo Francúzsku.

 

Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie podporných e-learningových modulov odborného FJ a preto sa pedagogickí pracovníci oboch katedier zúčastnia prípravných kurzov práce s e-learningom. Takto jazykovo a odborne pripravení študenti, doktorandi a pedagógovia budú môcť naplno využiť možnosti v oblasti vzdelávania aj praxe, ktoré im ponúka spolupráca univerzít v zjednotenej Európe.

 

Vytvorením nového integrovaného štúdia sa prepojí vyučovanie daného odboru masmediálnych štúdií s odborným francúzskym jazykom. Budúci absolventi bakalárskeho štúdia sa lepšie pripravia na svoju profesiu, budú konkurencieschopní na domácom aj Európskom pracovnom trhu a zároveň sa prirodzene rozšíri oblasť ich pôsobnosti aj na frankofónne krajiny.

Celkové výdavky projektu: 296 454 Eur. Trvanie projektu: 05/2010-04/2013.

 

Program je realizovaný na báze integrovanej výučby cudzieho jazyka – francúzskeho jazyka do výučby masmediálnych štúdií. Hlavné zameranie navrhovaného študijného programu je orientované na bakalárske štúdium programu takého typu, ktorý v slovenských podmienkach, vychádzajúc z dostupných informácií webových portálov príslušných vysokých škôl ako i informácií z Ústavu informácií a prognóz školstva (http://www.uips.sk) nie je v tomto študijnom odbore zatiaľ na žiadnej vysokej škole otvorený.

 

Výhody: Študenti masmediálnych štúdií s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka získajú konkurenčnú výhodu oproti tým, ktorí masmediálne štúdiá študujú bez prepojenia na francúzsky jazyk, a opäť sa zvýši ich konkurencieschopnosť na trhu práce a zároveň prirodzene rozšíri oblasť ich pôsobnosti aj na frankofónne krajiny.

Pokračovanie na Mgr: Študenti môžu po získaní Bc. titulu a prijatí na štúdium pokračovať v akreditovanom magisterskom študijnom programe marketingová komunikácia a reklama

 

Príklady disciplín študijnom programe masmediálne štúdiá s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka, bakalársky stupeň: Úvod do vedy o masovej komunikácii, Základy marketingu, Dejiny komunikácie, Psychológia pre masmediálne štúdiá, Komunikácia vo francúzskom jazyku, Fotografia pre masmédiá, Dejiny žurnalistiky, Mediálne systémy, Základy manažmentu, Reálie Francúzska a frankofónnych krajín, Európska únia a jej inštitúcie, Analýza mediálnych produktov, Rádio a televízia, Francúzska tlač, Etika v masmediálnej komunikácii, Design masmédií, Špecifiká marketingovej komunikácie vo frankofónnych oblastiach, Psychológia tvorivosti pre masmediálne štúdiá, Mediálne právo, Sociológia médií, Multimédiá, Kultúry a politika, Prehľad komunikačných teórií v reflexii frankofónnych autorov, Preklad, História Francúzska a frankofónnych krajín Študijné pobyty vo Francúzsku a Belgicku financované ESF.

Uplatnenie absolventa: Vedomosti z oblasti masmédií umožňujú absolventovi odboru kvalifikovane a profesijne zdatne pracovať: v oblasti masmediálnej komunikácie, public relations, corporate identity, reklamných agentúrach v oddeleniach operujúcich kreativitou, v oblasti poradenstva alebo tvorivom a strategickom plánovaní masmediálnych komunikátov, plniť funkciu poradcu vo veci médií, pracovať a podieľať sa v redakciách časopisov a novín, rozhlasových a televíznych redakciách, v oblasti mediálneho manažmentu, internetových portálov, agentúrach rozhlasovo-televíznych produkcií, kultúrnych a osvetových inštitúciách, volebných štáboch v úlohe poradcov, navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami, ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára, kreatívne pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov.

 

 

 

Mobility

Letný semester 2011-2012:

Université de Lorraine, Metz, Francúzsko:
Dominika Ďurianová, Kristína Čepčeková, Kristína Jakubová, Lucia Vörösová, Michaela Laciková, Veronika Vargová, Nela Mosná

Zimný semester 2012 – 2013:

Université de Lorraine, Metz, Francúzsko:
Denisa Horniková, Lea Clementová, Lucia Bukovinová, Monika Debnárová, Andrej Mokoš

Letný semester 2012 – 2013:

Univerzita de Lorraine, Metz, Francúzsko:Andrea Blažeková, Lucia Hradická, Lucia Raušlová, Mária Béneová, Roman Krmášek, Veronika Franková

Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Brusel, Belgicko. Lucia Puchalová, Mária Mihulcová, Nela Mosná

 

 

 

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.