MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Na bakalársky študijný program v súčasnosti nadväzuje jeden akreditovaný magisterský študijný program:

  • marketingová komunikácia a reklama

Štandardná dĺžka štúdia je 2 roky, končí zložením štátnej skúšky a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul “magister” (skratka Mgr.).

 

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA

Charakteristika predmetov študijného programu:

  • oblasť masmediálnej komunikácie – Psychológia tvorivosti v marketingovej komunikácii, Teória sociálnej a masmediálnej komunikácie – psycholingvistika a sociolingvistika, Audiovizuálne médiá, Teória propagácie a persuázie a iné, 
  • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Marketingový manažment, Metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, Manažment značky, Manažment integrovanej marketingovej komunikácie, Guerilla marketing, Politický marketing, Interkultúralny marketing a iné,
  • systém a riadenie práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch – Organizácia a riadenie komunikačnej agentúry, Postprodukcia mediálnych obsahov a iné,
  • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov – Reklamná tvorba, Mediálna produkcia, Masmediálne praktikum – fotografia, film a video, Intermediálna a multimediálna tvorba a iné,
  • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry – Interkultúralny marketing, Umenie a marketing, Etika a podnikateľská zodpovednosť.
     

Profil absolventa:

Absolvent štúdia ovláda na vysokej úrovni proces tvorby propa­gačných prostriedkov a vie realizovať komplexnú kampaň marketingovej komunikácie a reklamy. Získal základy príbuzných disciplín (psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia...). Vie navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia, vykonávať výskum v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a sa­mostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej ko­munikácie a reklamy, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpoved­nosť za komplexné riešenia v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy.

 

Absolvent magisterského štúdia môže pokračovať na treťom stupni vysokoškolského štúdia.

 

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.