Prijímacie konanie v akad. roku 2019/2020

 

 

 

Bakalárske študijné programy:

 


MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA

Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností úplného stredoškolského vzdelania. Prijímacia skúška pozostáva z nasledovných okruhov:

  • Predpokladový test (psychodiagnostický test), ktorým sa zisťujú predpoklady pre štúdium
  • Test tvorivosti - štandardizovaný test, ktorý odhalí všeobecné tvorivé schopnosti uchádzačov
  • Talentová skúšky z výtvarnej tvorivosti je zameraná na kreatívne riešenie výtvarného problému so zameraním na reklamu. Pomocou techniky koláže treba vytvoriť návrh reklamného plagátu.

Upozornenie:

Na uskutočnenie talentovej skúšky je nutné priniesť si so sebou nasledovné pomôcky: tvrdý obal – formát A3, rysy – formát A3 (min. 2 ks), ceruzka (4B, 5B), centropen (tušové pero), voskové pastel­ky, lepidlo na papier, nožnice, časopisy, noviny a farebné papiere (materiál na koláž).

 

Poznámka: Bodové hodnotenie prijímacej skúšky zohľadňuje aj prospech uchádzača na strednej škole.

 

Externá forma štúdia: Záujemcom o externú formu štúdia oznamujeme, že v akademickom roku 2019/2020 budeme prijímať na štúdium BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť počas Dňa otvorených dverí.

Podrobnejšie informácie o bakalárskom študijnom programe sa dozviete tu.

 

 

 

MASMEDIÁLNE ŠTÚDIA S INTEGROVANOU VÝUČBOU FRANCÚZSKEHO JAZYKA

V akademickom roku 2019/2020 budú uchádzači  prijatí BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

 

Jediná podmienka prijatia je znalosť francúzskeho jazyka na úrovni A2, t. z. napríklad absolvovanie štúdia francúzskeho jazyka na strednej škole alebo maturita z francúzskeho jazyka.

 

Tabuľka hodnotenia jazyka:

 

Tabuľka sebahodnotenia

príklad

Porozumenie

Hovorenie

Písanie

Počúvanie

čítanie

ústna interakcia

samostatný ústny prejav

 

francúzsky jazyk

A2

A2

A2

A2

A2

 

Návod na používanie tabuľky sebahodnotenia (pdf)

 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť počas Dňa otvorených dverí.

Podrobnejšie informácie o bakalárskom študijnom programe sa dozviete tu.

 Magisterské študijné programy:

 

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA

Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností bakalárskeho štúdia v študijnom programe Marketingová komunikácia reklama.

 

Uchádzači budú prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.


Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu nepredkladajú.

Podrobnejšie informácie o magisterskom študijnom programe sa dozviete tu.

 

 

DIGITÁLNA MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností bakalárskeho štúdia v študijnom programe Marketingová komunikácia reklama. 

 

Uchádzači budú prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.


Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu nepredkladajú. 

Podrobnejšie informácie o magisterskom študijnom programe sa dozviete tu.


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.