Prijímacie konanie v akad. roku 2023/2024

 

 

 Bakalársky študijný program:

 


MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA

Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností úplného stredoškolského vzdelania. Prijímacia skúška pozostáva z nasledovných okruhov:

  • Predpokladový test (psychodiagnostický test) - pozostáva z troch samostatných testov: test porozumenia textu (schopnosť pri odhaľovaní zmyslu správ), číselný test (schopnosť narábať logicky s číslami) a obrázký test (skúma schopnosť nachádzať podobnosti a rozdiely v jednotlivých vzoroch) a sleduje  predpoklady pre úspešné štúdium študijného programu marketingová komunikácia a reklama. Trvanie testu je 30 minút.
  • Test tvorivosti - pozostáva z neúplných figúr a načrtnutých tvarov, pridaním čiar študent vytvára zaujímavé predmety alebo obrázky a dopĺňa originálny názov. Trvanie testu je 5 minút.
  • Talentová skúšky z výtvarnej tvorivosti (koláž) - 
    na základe zadanej témy študent vytvára plagát, v ktorom využije spojenie textu a obrazu. Pracuje technikou koláže na výkres formátu A3. Dôraz sa kladie okrem tvorivého nápadu aj na kvalitu sloganu či značky, ako aj výtvarnú kvalitu vizuálneho spracovania témy. Čas na spracovanie je 120 minút. 
     

Upozornenie:

Na uskutočnenie talentovej skúšky je nutné priniesť si so sebou nasledovné pomôcky: tvrdý obal – formát A3, rysy – formát A3 (min. 2 ks), ceruzka (4B, 5B), centropen (tušové pero), voskové pastel­ky, lepidlo na papier, nožnice, časopisy, noviny a farebné papiere (materiál na koláž).

 

Poznámka: Bodové hodnotenie prijímacej skúšky zohľadňuje aj prospech uchádzača na strednej škole.

 

Externá forma štúdia: Záujemcom o externú formu štúdia oznamujeme, že v akademickom roku 2023/2024 budeme prijímať na štúdium BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť počas Dňa otvorených dverí.

Podrobnejšie informácie o bakalárskom študijnom programe sa dozviete tu.

 

Magisterský študijný program:

 

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA

Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností bakalárskeho štúdia v študijnom programe Marketingová komunikácia reklama.

 

Uchádzači budú prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, pričom sa budú zohľadňovať výsledky doterajšieho štúdia a mimoškolská činnosť (napr. účasť na katedrovom kole ŠVOUČ a iné).

 

Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu nepredkladajú.

Podrobnejšie informácie o magisterskom študijnom programe sa dozviete tu.


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.