Prijímacie konanie v akad. roku 2021/2022

 

 

 Bakalársky študijný program:

 


MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA

Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností úplného stredoškolského vzdelania. Prijímacia skúška pozostáva z nasledovných okruhov:

  • Predpokladový test (psychodiagnostický test), ktorým sa zisťujú predpoklady pre štúdium
  • Test tvorivosti - štandardizovaný test, ktorý odhalí všeobecné tvorivé schopnosti uchádzačov
  • Talentová skúšky z výtvarnej tvorivosti je zameraná na kreatívne riešenie výtvarného problému so zameraním na reklamu. Pomocou techniky koláže treba vytvoriť návrh reklamného plagátu.

Upozornenie:

Na uskutočnenie talentovej skúšky je nutné priniesť si so sebou nasledovné pomôcky: tvrdý obal – formát A3, rysy – formát A3 (min. 2 ks), ceruzka (4B, 5B), centropen (tušové pero), voskové pastel­ky, lepidlo na papier, nožnice, časopisy, noviny a farebné papiere (materiál na koláž).

 

Poznámka: Bodové hodnotenie prijímacej skúšky zohľadňuje aj prospech uchádzača na strednej škole.

 

Externá forma štúdia: Záujemcom o externú formu štúdia oznamujeme, že v akademickom roku 2021/2022 budeme prijímať na štúdium BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť počas Dňa otvorených dverí.

Podrobnejšie informácie o bakalárskom študijnom programe sa dozviete tu.

 

Magisterský študijný program:

 

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA

Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností bakalárskeho štúdia v študijnom programe Marketingová komunikácia reklama.

 

Uchádzači budú prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, pričom sa budú zohľadňovať výsledky doterajšieho štúdia a mimoškolská činnosť (napr. účasť na katedrovom kole ŠVOUČ a iné).

 

Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu nepredkladajú.

Podrobnejšie informácie o magisterskom študijnom programe sa dozviete tu.


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.