Pracovníci katedry

doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.

doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.

Funkcia: Vedúca katedry
Telefón: 037/64 08 241
E-mail: gjankova@ukf.sk

Detailné informácie:
Mgr. Györgyi Janková, PhD. sa špecializuje sa na tvorivosť v marketingovej komunikácii s vedeckou orientáciou na identifikáciu percepcie reklám detským recipientom, zaoberá sa analýzou podôb edukácie v marketingovej a mediálnej komunikácii, skúma ich  aspekty vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti. V rámci svojej pedagogickej praxe sa venuje výučbe tvorby marketingovo-komunikačných projektov a základných disciplín marketingu a manažmentu.

 

Najvýznamnejšie vedecké práce publikované za ostatných 10 rokov:

 1. Kapusta, Györgyi:  Televízna reklama ako jeden z faktorov podnecovania detí predškolského veku. 2011. In: O interpretácii umeleckého textu 26. Transformácia detského aspektu a recepčná prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti nedožitého jubilea prof. PhDr. Jána Kopála, CSc. / Marta Žilková. - Nitra : UKF, 2011. - ISBN 978-80-8094-925-9, S. 221-235.
 2. Kapusta, Györgyi: Tvorivá reklama ako alternatíva edukačnej funkcie médií = Creative advertising as the alternative of educational function of media : Výskum tvorivosti a televízna reklama = Research on creativity and TV advertising. 2012. In: Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie 2011 : zborník zo seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 11.11.2011 na pôde Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre / Edita Štrbová, Györgyi Kapusta ; recenzent: Katarína Fichnová. - Nitra : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0116-2, S. 48-55.
 3. Janková, Györgyi: Reklama v dimenziách tvorivého produktu so zameraním na segment detí predškolského veku. 2009. In: Európske kontexty interkultúrnej komunikácie : [zborník z konferencie konanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty humanitných vied a 10. výročia jej premenovania na Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra september 2008] / Peter Ivanič, Martin Hetényi, Zvonko Taneski. - Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-564-0, S. 625-639.
 4. Fichnová, Katarína - Satková, Janka - Janková, Györgyi: Učitelia výtvarných disciplín a informačné technológie. 2008. In: Individualita žiaka v elektronickom prostredí : zborník z odborného seminára / Ľubomír Zabadal a kol. - Nitra : UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-399-8, S. 14-31.
 5. Janková, Györgyi - Letenyei, László - Levicky, Ladislav: Model vlasti zasnovane na konsenzusu : eksperiment u mestu Želiezovce. 2008. In: Savremeni modeli razvoja gradova. - Belehrad : Tett Consult, 2008. - ISBN 978-86-912147-0-8, S. 71-80.

Účasť na riešení/vedení najvýznamnejších vedeckých projektov za ostatných 10 rokov:

 1. GAM VIII/2008/FF
  Analýza marketingových komunikátov z aspektu tvorivosti prostredníctvom teórie transakčnej analýzy.  Doba riešenia projektu: 1. 4. 2008 – 30. 11. 2008. Pozícia v projekte: vedúci projektu.
 2. UGA III/2/2009
  Využitie mentálneho mapovania v marketingu. Doba riešenia projektu: 2009. Pozícia v projekte: vedúci projektu.
 3. UGA III/3/2010
  Názov grantovej úlohy: Vplyv reklamy na deti predškolského veku. Doba riešenia: 2010. Pozícia v projekte: vedúci projektu.
 4. VEGA -> 1/0769/08
  Európska identita, socializácia a mediálna kultúra. Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ.
 5. UGA III/3/2009
  Word of Mouth - uplatnenie nového marketingovo komunikačného nástroja v marketingovom prostredí. Doba riešenia projektu: 2009. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ.
 6. UGA III/5/2011
  Tvorivá reklama ako alternatíva edukačnej funkcie médií. Doba riešenia: 2011-2013. Pozícia v projekte: vedúci projektu.
 7. V4 – 60900018 VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES.
  Creativity for masmedial studies-marketing communication in the V4 countries conditions. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ.
 8. ESF - OPV -> ITMS 26110230033: Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT. Pozícia v projekte:  spoluriešiteľ.


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.