Charakteristika časopisu

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (AVMK) je vedecký časopis, zameraný na vedecké a výskumné štúdie v marketingovej komunikácii, vydávaný Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vychádza dvakrát ročne v printovej a elektronickej podobe.


Príspevky sa prijímajú počas celého roka na adrese redakcia.avmk@gmail.com, termíny odovzdania príspevkov do jednotlivých čísel sú: 20. november a 20.máj.


Žiadame autorov o dodržiavanie pokynov, formálnych pokynov obsiahnutých v šablóne a citačných noriem, v opačnom prípade sa príspevky nebudú akceptovať. Po formálnej kontrole prechádzajú články anonymným recenzným konaním. Publikujú sa príspevky vyhovujúce po dostatočnej formálnej a obsahovej stránke, podľa tematického zamerania vydávaných čísel.

 

 

Vedecký recenzovaný časopis

 

Názov:

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

 

Vydavateľ:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra

IČO: 00157716

 

Adresa redakcie:

Filozofická fakulta

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Dražovská 4, 94974 Nitra

redakcia.avmk@gmail.com

 

Výkonný redaktor:

Mgr. Györgyi Janková, PhD.

 

Vedecká rada:

Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.

Prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc.

Prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

prof. PhDr Dušan Pavlů, CSc.

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.

doc. PhDr. PaedDr Marcel Lincényi, PhD.

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska

Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, PhD.

Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Doc. Ing. Milan Džupina, PhD.

Doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

PaedDr. Janka Satková, PhD.

 

Redakcia:

Mgr. Györgyi Janková, PhD.

Mgr. Zuzana Bačíková, PhD.

Mgr. Zuzana Vašková

  

Periodicita vydávania: 2x ročne

IČO vydavateľa: 00157716

Evidenčné číslo MK SR: EV 4829/13

 

Počet strán:

ISSN:  1339-3715


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.