Charakteristika časopisu

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (AVMK) je vedecký časopis, zameraný na vedecké a výskumné štúdie v marketingovej komunikácii, vydávaný Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vychádza dvakrát ročne v printovej a elektronickej podobe.


Príspevky sa prijímajú počas celého roka na adrese redakcia.avmk@gmail.com, termíny odovzdania príspevkov do jednotlivých čísel sú: 20. november a 20.máj.


Žiadame autorov o dodržiavanie pokynov, formálnych pokynov obsiahnutých v šablóne a citačných noriem, v opačnom prípade sa príspevky nebudú akceptovať. Po formálnej kontrole prechádzajú články anonymným recenzným konaním. Publikujú sa príspevky vyhovujúce po dostatočnej formálnej a obsahovej stránke, podľa tematického zamerania vydávaných čísel.


Názov: Analýza a výskum v marketingovej komunikácii
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Štefánikova 67, 94974 Nitra
Adresa redakcie:
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Drážovská 4, 94974 Nitra


E-mail: redakcia.avmk@gmail.com
Výkonný redaktor: Mgr. Györgyi Kapusta, PhD.

Redakcia: Mgr. Zuzana Bačíková, PhD.

Grafický a technický redaktor: Mgr. Oľga Chalányová


Redakčná rada

Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.
Prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.
Prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc.
Prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.
Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, PhD.
Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
PaedDr. Janka Satková, PhD.


Jazyková korekcia: Mgr. Peter Szabo, PhD. (za jazykovú stránku textov v cudzom jazyku zodpovedajú autori príspevkov)


Návrh obálky: Mgr. Zdenko Mago, PhD.


ISSN: 1339-3715


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.