Charakteristika časopisu

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (AVMK) je vedecký časopis, zameraný na vedecké a výskumné štúdie v marketingovej komunikácii, vydávaný Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do roku 2022 vychádzal dvakrát ročne v printovej a elektronickej podobe.

 

Od 10. ročníka časpisu t.j. od vydania 01/2023 je časopis zaradený medzi Elektronické periodické publikácie. Z toho vyplýva, že časopis vychádza dvakrát ročne len v elektronickej podobe.


Príspevky sa prijímajú počas celého roka na adrese redakcia.avmk@gmail.com, termíny odovzdania príspevkov do jednotlivých čísel sú: 20. októbra a 20.apríla.


Žiadame autorov o dodržiavanie pokynov, formálnych pokynov obsiahnutých v šablóne a citačných noriem, v opačnom prípade sa príspevky nebudú akceptovať. Po formálnej kontrole prechádzajú články anonymným recenzným konaním. Publikujú sa príspevky vyhovujúce po dostatočnej formálnej a obsahovej stránke, podľa tematického zamerania vydávaných čísel.

 

 

Vedecký recenzovaný časopis

 

Názov:

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

 

Vydavateľ:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. Andreja Hlinku 1, 94901 Nitra

IČO: 00157716

 

Adresa redakcie:

Filozofická fakulta

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Dražovská 4, 94901 Nitra

redakcia.avmk@gmail.com

 

Výkonný redaktor:

Doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.

 

Vedecká rada:

Prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Prof. Mgr. et Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.

Prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc.

Prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD., MSc.

Doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.

Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD.

Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Doc. Ing. Milan Džupina, PhD.

Doc. Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.

Doc. Ing. Zdenka Kádeková, Ing.-Paed.IGIP, PhD.

Dr. Katarzyna Walotek-Ściańska

PaedDr. Janka Satková, PhD.

 

Redakcia:

Doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.

Mgr. Dana Hodinková, PhD.

Mgr. Zuzana Schlosserová, PhD.

Mgr. Zuzana Vašková

  

Periodicita vydávania: 2x ročne

IČO vydavateľa: 00157716

Evidenčné číslo MK SR do 2022: EV 4829/13

Evidenčné číslo MK SR od 2023: EV 230/23/EPP

 

Počet strán:

ISSN do 2022:  1339-3715

ISSN od 2023:  2989-3208 (online)


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.