BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Zameriavajú sa na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore marketingovej komunikácie, ako aj na získanie základných dizajnérskych zručností, ktoré sú potrebné na zvládnutie použitia poznatkov pri výkone povolania a pri pokračovaní na nadväzujúci magisterský študijný program.

 

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je tri roky. Absolventom sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (skratka Bc.).

 

V súčastnosti ponúkame dva bakalárske študijné programy:

 • Marketingová komunikácia a reklama

 • Masmediálne štúdia s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka

 

 

Marketingová komunikácia a reklama

Charakteristika predmetov študijného programu:

Predmety študijného programu Marketingová komunikácia a reklamy vychádzajú z niekoľkých základných oblastí:

 • oblasť masmediálnej komunikácie zastupujú predmety ako napr.: Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia, Základy sociológie pre masmediálne štúdia a iné, 
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie zastupujú predmety ako napr.: Základy marketingu, Propedeutika marketingovej komunikácie, Základy manažmentu a podnikového riadenia, Segmentácia spotrebiteľa a iné,
 • oblasť slovenského jazyka zastupujú predmety ako napr.: Úvod do štúdia jazykov, Ortografia Jazyková kultúra, Všeobecná štylistika, Lexikológia  a frazeológia a iné,
 • oblasť organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch: Základy manažmentu a podnikového riadenia a iné,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov: Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Grafický dizajn, Vývoj a klasifikácia písma, Propagačné prostriedky I. a II., Typografia, Psychológia reklamy, Audiovizuálna tvorba, Estetika reklamy a iné,
 • v oblasti teória práva: Mediálne právo,
 • v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia: Vizuálna komunikácia, Estetika reklamy a iné,
 • základné filozofické koncepcie XX. storočia – Filozofická propedeutika,
 • oblasť štatistiky – Štatistika pre nematematikov

Profil absolventa:

Výkonný a tvorivý pracovník marketingovej komunikácie. Získané teore­tické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti, vo sfére tre­tieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i for­málnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odbor­níkmi z iných povolaní.

 

Absolvent l. stupňa štúdia marketingovej komunikácie a reklamy má znalosti z oblasti teórie marketingu, propagácie, reklamy, public relations, direkt mar­ketingu, online marketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komuni­kácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.

 

Ďalej je absolvent schopný pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane marketingovej komunikácie, akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie a udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračo­vať vo svojom profesionálnom raste.

 

 

 

Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka

Charakteristika predmetov študijného programu:

Predmety študijného programu Masmediálne štúdiá s vyučovaním francúzskeho jazyka vychádzajú z niekoľkých základných oblastí:

 • oblasť masmediálnej komunikácie zastupujú predmety ako napr.: Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia, Základy sociológie pre masmediálne štúdia a iné, 
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie zastupujú predmety ako napr.: Základy marketingu, Propedeutika marketingovej komunikácie, Základy manažmentu a podnikového riadenia, Segmentácia spotrebiteľa a iné,
 • oblasť slovenského jazyka zastupujú predmety ako napr.: Úvod do štúdia jazykov, Ortografia Jazyková kultúra, Všeobecná štylistika, Lexikológia  a frazeológia a iné,
 • oblasť francúzskeho jazyka zastupujú predmety ako napr.: Komunikácia vo francúzskom jazyku, Lexika, Prehľad komunikačných teórii v reflexii frankofónnych autorov, Francúzska tlač, Frazeológia v tlači, Komparatívna literatúra a iné
 • oblasť organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch: Základy manažmentu a podnikového riadenia, Komunikácia v organizáciach a iné,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov: Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Dizajn masmédií, Psychológia reklamy, Audiovizuálna tvorba a iné,
 • v oblasti teória práva: Mediálne právo,
 • v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia: Vizuálna komunikácia, Estetika reklamy a iné,

Možnosti študijného pobytu v zahraničí:

Študenti programu Masmediálne štúdia s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka majú možnosť absolvovať štúdijné pobyty na niektorej z našich partnerských univerzít vo Francúzsku a Belgicku. Intenzívnu spoluprácu máme s Université de Lorraine v Metz (FR),  Université de Lyon 2 v Lyone (FR) a IHECS v Bruseli (BE).

Profil absolventa:

Výkonný a tvorivý pracovník marketingovej komunikácie. Získané teore­tické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti, vo sfére tre­tieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i for­málnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odbor­níkmi z iných povolaní. Benefitom absolventa je ovládanie francúzskeho jazyka, ktorý ho oprávňuje pracovať v frankofónnych spoločnostiach.

 

Absolvent l. stupňa štúdia programu Masmediálne štúdiá s vyučovaním francúzskeho jazyka má znalosti z oblasti teórie marketingu, propagácie, reklamy, public relations, direkt mar­ketingu, online marketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komuni­kácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie a ovláda francúzsky jazyk.

 

Ďalej je absolvent schopný pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane marketingovej komunikácie, akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie a udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračo­vať vo svojom profesionálnom raste.

 

 

Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia.

 

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.