Doktorandské a rigorózne štúdium

Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, ktoré pripravuje doktorandov na vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú prax. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ponúka možnosti akreditovaného štúdia tretieho stupňa v dennej aj externej forme. Absolventom je po ukončení štúdia udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ – PhD. v študijnom programe marketingová komunikácia a reklama.

Bližšie informácie: Link

 

 

Absolvent, ktorý získal akademický titul druhého stupňa (Mgr.) môže vykonať v študijnom odbore masmediálne štúdia rigorózne skúšky. Súčasťou rigoróznej skúšky je obhajoba rigoróznej práce. Po vykonaní tejto skúšky sa udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ PhDr.

Bližšie informácie: Link


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.