Doktorandské a rigorózne štúdium

Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, ktoré pripravuje doktorandov na vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú prax. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ponúka možnosti akreditovaného štúdia tretieho stupňa v dennej aj externej forme. Absolventom je po ukončení štúdia udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ – PhD. v študijnom programe marketingová komunikácia a reklama.

 

Bližšie informácie na webe Filozofickej fakulty UKF v Nitre: Denné doktorandské štúdium alebo Externé doktorandské štúdium (https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium)

 

 

Absolvent, ktorý získal akademický titul druhého stupňa (Mgr.) môže vykonať v študijnom odbore masmediálne štúdia rigorózne skúšky. Súčasťou rigoróznej skúšky je obhajoba rigoróznej práce. Po vykonaní tejto skúšky sa udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ PhDr.

 

Bližšie informácie na webe Filozofickej fakulty UKF v Nitre: Rigorózne konanie (https://www.ff.ukf.sk/rigorozne-konanie


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.