Všetky projekty

VEGA - 1/0650/22 Masmediálne komunikáty v digitálnej a printovej forme a ich komprehenzia u rôznych cieľových skupín

Koordinátor: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Doba riešenia: 4/2022 - 12/2024

 

Výskumy zo zahraničia uvádzajú rozporné zistenia o miere porozumenia mediálnym textom v printovej a digitálnej podobe, spôsobené dĺžkou textu, typom digitálneho média, cieľovou skupinou samotnou a i. Aktuálna situácia s COVID 19 spôsobila zintenzívnený akcent na digitálne komunikáty a to v médiách a iných oblastiach (vzdelávanie). Uvedené nás inšpirovalo k cieľom prebádať rozdiely v percepcii, porozumení a tvorivej produkcii printového a digitálneho mediálneho textu vo vekových kohortách (adolescenti a dospelí) z rôznych mediálnych prostredí. Použijeme modifikované aj vlastné autorské metódy. Na výskume budú participovať odborníci z popredných univerzít v Poľsku. Vzhľadom na interdisciplinárne presahy výskumu i povahu témy očakávame prínosy vo viacerých rovinách. Objasnením stanovených faktorov sa doplní a rozšíri základná teoretická báza masmediálnej vedy, žurnalistiky, s presahmi do príbuzných disciplín.

 

KEGA 041UKF - 4/2021 Digitálni influenceri - edukačné roviny rozvoja krititického myslenia a angažovanosti generácie Z

Koordinátor: prof. Mgr.et Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Doba riešenia: 4/2021 - 12/2023

 

Projekt rieši problematiku porozumenia a aplikácie konceptu digitálnych ovplyvňovateľov (niekedy označovaných ako influenceri, youtuberi, vlogeri,blogeri, instagrameri) reflektovanú vo vysokoškolskom štúdiu. Cieľom predloženého projektu je identifikovať vplyvy digitálnych ovplyvňovateľov na hodnotový systém adolescentov a vytvoriť výučbový model zameraný na rozvoj kritického myslenia a kritickú apercepciu mediálnych obsahov s následným odstraňovaním rizikového správania vysokoškolských študentov (predsudkov, diskriminácie, nárast extrémistických prejavov, šírenie konšpirácií, a iných). Hlavným motívom projektového spracovania tejto problematiky je výrazný nepomer medzi súčasnými transformáciami sociálnej komunikácie generácie Z a ich nedostatočnou odbornou reflexiou.

 

Úrad vlády SR - 955_2022 Infodémia - zvyšovanie mediálnej a digitálnej gramotnosti generácie Z

Zakladateľ proektu: Ing. Henrieta Cherid

Koordinátor: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Doba riešenia: 10/2022 - 3/2023

 

Ciele projektu reflektujú priority digitálnej transformácie, digitálne zručná populácia a vysokokvalifikovaní digitálni odborníci prispejú k rozvoju vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania v modernom univerzitnom prostredí. Prostredníctvom navrhnutých aktivít posilníme a podporíme otvorené demokratické iniciatívy, a to prispievaním k inkluzívnej tvorbe politiky, umožnením rozsiahleho zapájania ľudí a podnecovaním činností na miestnej úrovni na vývoj miestnych iniciatív ako kľúčových faktorov, a to s cieľom zlepšiť spoločenskú prijateľnosť a verejnú podporu demokratických rozhodnutí, slobody prejavu vrátane prístupu k rozmanitým, dôveryhodným a transparentným informáciám.

 

APVV  - 18 - 0257 Inkubátor mulimediálnej digitálnej produkcie - recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov

Koordinátor: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Doba riešenia: 7/2019 - 12/2022

 

Cieľom projektu je vytvorenie „Inkubátora multimediálnej digitálnej produkcie“ na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre, aby výskumníci a študenti marketingu a mladí absolventi pracujúci v hospodárskej oblasti kreatívneho priemyslu mohli navrhovať, produkovať a zároveň výskumne verifikovať efektivitu a dopad vytvorených multimediálnych produktov na princípoch coworkingu. V rámci projektu rozvíjame medzinárodnú spoluprácu s vedeckými pracoviskami v oblasti vizuálnych štúdií (Londýn, Barcelona, Stokholm, Bergen) transferujeme odborné poznatky a vytvárame originálne štandardizované metodologické postupy na meranie dopadu digitálnych komunikátov – okrem práce s biometrickými prístrojovými metódami neuromarketingu inovujeme metódu R.E. Smitha (zameranú na statickú marketingovú komunikáciu), ktorá bude priamo cielená na identifikáciu kreativity multimediálnych produktov a inovujeme vybranú digitálnu metriku príčinnej analytiky tzv. analýzu sentimentu tak, aby spĺňala náročné a špecifické požiadavky cieľov predkladaného výskumu v oblasti art marketingu. 

 

VEGA 1/0067/19 Jazykové reflexie sociálnej egoprezentácie a adresácie

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako spolupracujúce pracovisko

Koordinátor: doc. Katarína Fichnová, PhD.

Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021 

 

V kontextoch interakčne uchopeného lingvistického výskumu sa pozornosť zameria na jazykové kódovanie s vektormi, ktoré majú smerovanie na hovoriaceho a na adresáta. Oba aktéri sa ponímajú ako antropologické, sociálne a individuálne subjekty. Predmetom záujmu sú jazykové reflexie

sociálnej egoprezentácie a adresácie ako axiologické reakcie hovoriaceho, ktoré odrážajú vzťahy jednak v jazyku zafixovaných štandardizovaných interpretácií a jednak nových ozvláštňujúcich identifikácií. Zámerom nášho projektu je posúdiť intencionalitu jazykových prostriedkov egoprezentácie a adresácie a objasniť ich realizácie v diskurzívnych kontextoch primárne

slovenského, sekundárne ruského, ukrajinského a bieloruského jazyka. Oporným bodom prieskumu bude pojem transparentnosti ako evidenciality formálneho vyjadrenia sémantickej štruktúry v lexikóne a diskurzívnych konštrukciách a pojem korektnosti komunikačnej interakcie. Projekt sa koncipuje ako príspevok k pochopeniu medziľudskej komunikácie na pozadí egoangažovanej kooperácie.

  

KEGA 023UCM-4/2020 Názov projektu: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako spolupracujúce pracovisko

Koordinátor: doc. Katarína Fichnová, PhD.

Doba riešenia: 4/2020 - 12/2022

 

Projekt je zameraný na rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu v slovenskom vysokoškolskom prostredí, ktoré v posledných rokoch zaznamenali prudký rozmach na akademickej pôde po celom svete. Dôvodom je predovšetkým zmena paradigmy, podľa ktorej už digitálne hry neplnia len zábavnú funkciu, ale sú považované za umelecké diela, predstavujúce kultúrne dedičstvo, a je možné ich využiť v rámci procesov vzdelávania, propagácie či k rozvíjaniu kognitívnych schopností. Interdisciplinárny charakter digitálnoherných štúdií však spôsobil značnú fragmentáciu odbornej literatúry v tejto oblasti, jej dostupnosť predovšetkým v podobe cudzojazyčných vydaní, a tým v podstate nedostupnosť príslušných učebných materiálov. Cieľom projektu je na základe sumarizácie a syntézy dostupnej odbornej literatúry k jednotlivým oblastiam digitálnoherných štúdií (t j. herná teória, herný dizajn, psychologické a sociologické aspekty hier, marketing digitálnych hier) determinovať vhodnú obsahovú štruktúru a následne vytvoriť učebné materiály pre odbor teória digitálnych hier podporené interaktívnym vzdelávacím portálom encyklopedického charakteru.

 

KEGA 018UCM-4/2021 Umenie v masmédiách – ambientné média

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako spolupracujúce pracovisko

Koordinátor: doc. Katarína Fichnová, PhD.

Doba riešenia: 5/2021 - 12/2022

 

Umenie a mediálna komunikácia využívaná marketingovou komunikáciou nadobúda výraznejšie a významnejšie postavenie aj v súvislosti s pretlakom klasických foriem komunikácie, ktorých účinnosť má podľa dostupných výskumov klesajúcu tendenciu. Umenie vždy malo prvenstvo v originalite,

progresivite a najmä nových prístupoch a tvorivom myslení. Umenie sa tak stáva ich originálnou a podnetnou náhradou ako i súčasťou komplexnejších komunikačných aktivít. Zároveň tak vznikajú potreby ako presné zadefinovanie a rozlíšenie umenia v tomto type komunikácie, identifikácia

jeho možností a limitov, ako i exaktných údajov o jeho efektivite, účinnosti a dopadoch, ale aj priblíženie problematiky najmä študentom príslušných odborov. Dielo tohto typu v našich geografických a ekonomicky príbuzných krajinách absentuje. Učebnica, aj v podobe interaktívnej knihy, ktorá vznikne vďaka projektu ponúkne ucelené vedomosti, syntetizujúci odborný výklad vychádzajúci z najaktuálnejších vedeckých poznatkov a výskumov venovaných tejto problematike v oblasti teórie umenia, komunikačných vied a príbuzných disciplín.

 

AGA - CZ 20200415/010 Nové trendy v marketingové komunikaci v interkulturních souvislostech

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako koordinátor

Koordinátor: prof. Mgr.et Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Doba riešenia: 5/2020 - 11/2021

 

Význam skúmania nových trendov v marketingovej komunikácii je nepochybný, vedecky je však dosiaľ s ohľadom na ich význam nepostačujúco rozpracovaný, čo súvisí so miestami živelným vývojom

odboru, a prejavuje sa nie len na technickej, ale aj ideovej úrovni. Práve v oblasti ideových invencií je odborná a vedecká reflexia v dlhodobom závese za potrebami praxe. Napriek zdanlivej homogenizácii invenčných procesov z hľadiska podobností medzi jednotlivými krajinami s funkčnými trhovými ekonomikami je zrejmé, že rýchlosť a kvalita implementácie trendov je rôzna.

V hlavnej časti výskumu nás bude zaujímať predovšetkým to, do akej miery dokážu tvorcovia marketingovo-komunikačných produktov uchopiť nové trendy tak, aby vytvárali kreatívne komunikačné koncepty, následne bude zaisťovaný ich dopad a efektivita na recipientov (českej a slovenskej kohorte). Popri komerčnom marketingu sa chceme zamerať aj na témy ako CSR, sociálny marketing, zmeny foriem nakupovania s nástupom e-shopu, zmeny v štruktúre médií, intenzita snáh o efektívnu komunikáciu v orgánoch štátnej a verejnej správy atď. Výsledky výskumu budú prezentované vo forme medzinárodnej monografickej publikácie, ktorej podstata bude komparatívna, teda poskytne perspektívu porovnávajúcu situáciu v dvoch krajinách. Popri komerčnej atraktívnosti tejto publikácie očakávame aj jej použitie v pedagogickom procese na VŠKK. 

 

VEGA 1/2016/15 Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov

Koordinátor: doc. Milan Džupina, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska / z iných pracovísk: 6/4

Doba riešenia: 2015 – 2017

 

VEGA 1/0243/15 Text a textová lingvistika v interdisciplinárnych a intermediálnych súvislostiach

Registračné číslo v systéme SOFIA: V-15-206-00

Koordinátor: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra rusistiky, FF, UKF

Počet riešiteľov z pracoviska: 2

Doba riešenia: 1/2015 – 12/2017

 

Projekt sa zameriava na teoretické uchopenie textu ako entity, ktorá je hľadisková, vzťahová, ucelená a informatívna. Z pozícií recepčne orientovanej textovej lingvistiky sa rozpracúvajú princípy zrozumiteľnosti a akceptability textu ako jednokódového alebo polykódového komunikátu.

Výskum reflektuje potrebu transdisciplinárnych prístupov a precizovania textolingvistickej pojmovej sústavy. Projekt má atribúty základného výskumu a výsledky budú poskytnuté vo forme kolektívnej monografie.

 

KEGA 35UKF-4/2015 Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry

Koordinátor: Mgr. Györgyi Janková, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska / z iných pracovísk: 3/6

Doba riešenia: 2015 – 2016

 

Z výchovného a vzdelávacieho aspektu má pôsobenie mediálnych komunikátov, podobne ako marketingových komunikátov, dôsledok na sociálnej i psychologickej úrovni, pričom priamy a nepriamy vplyv prostredia na rozvoj človeka sú potvrdené na paradigmálnej úrovni. Prečo však túto skutočnosť nevyužiť a prečo neposunúť súčasnú teóriu spoločenskej zodpovednosti na úroveň spoločenskej zodpovednosti marketingových komunikátov, ktoré by sa snažili okrem prvotného komerčného cieľa (predávať) posunúť recipienta komunikátov v osobnom rozvoji? Počas riešenia projektu sme sa zamerali na analýzu problematiky z oblastí rozvoja osobnosti, výchovy, socializácie, spotrebiteľskej gramotnosti cez vybrané typy mediálnych komunikátov. Výsledky sa zameriavavali na analýzu pedagogicko – psychologického aspektu dopadu reklamy na deti a iné cieľové skupiny, spájajúc Bloomovu taxonómiu cieľov a Zelinov koncept cieľov výchovy s využitím inštruktáže v reklamných komunikátoch. Vymedzili sa podoby spoločenskej zodpovednosti adverfaktu do skupín spoločensky zodpovedné vzdelávanie komunikátmi (1), komerčné vzdelávanie adverfaktmi (2), spoločensky zodpovedná výchova adverfaktmi (3) a spoločensky zodpovedná reklama ako kreatogénne prostredie (4). Vo výstupoch projektu sú charakterizované okruhy a tomu zodpovedajúce podoby spotrebiteľských skupín, ktoré možno vnímať ako potenciálny návod na postup v zmysle efektívneho využitia spotrebiteľského vzdelávania pre trvalú zmenu spotrebiteľského správania a dosiahnutie vyššej miery spotrebiteľskej udržateľnosti. Konštatuje sa význam rozpracovania koncepcie spotrebiteľskej výchovy, ktorá by mala prispieť k spotrebiteľskému vzdelaniu cez pôsobenie na mladých spotrebiteľov, detského spotrebiteľa, ale významným spôsobom aj na rodičov, ktorí často nie sú schopní dostatočne pôsobiť na vytváranie racionálnych spotrebiteľských návykov svojich detí. Upozorňuje na možnosť alebo skôr nutnosť vypracovať koncepciu cielenej spotrebiteľskej výchovy, ktorá by mohla pozitívne ovplyvniť kľúčové spotrebiteľské oblasti. Projekt sa zameriava na analýzu pozitívnych a negatívnych aspektov vplyvu a dopadu médií na recipientov, konštatuje, že masmédiá môžu mať na nás pozitívny vplyv, pričom záleží na tom,  ako k nim pristupujeme, či poučení, pripravení, s utvoreným systémom pozitívnych hodnôt a zbavení (alebo vedomí si) predsudkov, alebo naopak. Projekt hľadá možnosti vplyvu digitálnych médií na deti z edukačného hľadiska, vymedzuje významnú rolu učiteľov, rodičov a akademikov pri podnecovaní rozvoja samostatnosti, smelosti, motivácie, zvedavosti, vnímania, predstavivosti a fantázie, myslenia, podnetnosti, slobody, humoru a sociálnych zručností nie na úkor fyziológie dieťaťa, ale v súlade s ňou v dobe, ktorá glorifikuje dušu pred telom. Projekt sa zameriava na vymedzenie ideálu edukácie adverfaktmi v zmysle návratu ku kalokagatii, ktorá vyjadruje nádej, že je potrebný práve súlad duševných, telesných a technologických schopností jednotlivca.

 

KEGA 017UKF-4/2015 Ambientná komunikácia ako nová alternatíva marketingovej komunikácie v štátoch Vyšehradskej skupiny – príprava modernej vysokoškolskej učebnice

Projektový manažér: Mgr. Lukasz Pawel Wojciechowski, PhD.

Názov pracoviska: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Doba riešenia: 1/2015 - 12/2016

 

Medzi originálne výstupy projektu patria tri publikácie. Prvá z nich je publikácia vydaná v prestížnom zahraničnom vydavateľstve (Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, PL) v anglickom jazyku, recenzovaná tromi recenzentmi s názvom „Ambient marketing + case studies in V4 countries“ (2016, 150 s. ISBN 978-83-7490-953-2), autora Łukasza Wojciechowského. Publikácia sa venuje kreatívnym formám využitia priestoru v marketingovej komunikácii s ohľadom na jej špecifiká v krajinách V, pričom sú prezentované konkrétne prípadové štúdie efektívnych kampaní. Druhou je vysokoškolská učebnica vydaná v domácom vydavateľstve recenzovaná minimálne dvomi recenzentmi s názvom „Formy digitálneho a mobilného marketingu“. (2017, 78 s. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) autora Petra Mikuláša, ktorá sa venuje súčasným formám marketingovej komunikácie, a to v oblasti digitálnych a mobilných médií. Je venovaná študentom vysokých škôl, ktorí môžu získať aktuálne poznatky o vybraných témach. Za významný publikačný výstup považujeme interaktívnu elektronickú knihu s titulom „Ambientná komunikácia ako kreatívna alternatíva marketingovej komunikácie v štátoch Vyšehradskej skupiny“ autorov Ł. Wojciechowského, K. Fichnovej, P. Mikuláša a M. Szyszku (2017, 150 s.,Bratislava: EAMMM, ISBN 978-80-972116-4-6, ISBN 978-80-972116-5-3). Publikácia moderným spôsobom prezentuje kreativitu ambientných foriem komunikácie i v digitálnom priestore, pričom ponúka množstvo ilustračných príkladov vo forme interaktívnych obrázkov, grafov, videí, či animácií, kde čitateľ môže zároveň s informáciou o marketingovej komunikácii sledovať aj jej vizuálnu ukážku, aby tak pochopil princípy a jedinečnosť tohto typu komunikácie. Okrem uvedeného boli v rámci projektu odpublikované viaceré články (aj v databázovaných časopisoch), riešitelia vystúpili na mnohých konferenciách z toho evidujeme 5 pozvaných vystúpení na zahraničných konferenciách, riešili sa kvalifikačné práce a boli zorganizované semináre a workshopy.

 

OPV ITMS 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku.

Číslo projektu: OPV ITMS 26110230080

Projektový manažér: PhDr. Tomáš Koprda, PhD.

Názov pracoviska: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:15/4

Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015

 

VEGA 1/0195/11 Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru

Koordinátor: prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 6/2

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013

 

Projekt sa zameriava na identifikáciu obsahov stereotypnej genderizácie v slovenskom i zahraničnom mediálnom priestore akcentujúc najmä vizuálne komunikáty. Projekt má dva základné ciele:1/analýza marketingových komunikátov zobrazujúcich genderové stereotypizácie vyskytujúce sa v slovenskom mediálnom priestore v konfrontácii so zahraničným.2/meranie efektivity takýchto marketingových komunikátov z hľadiska sociálneho a ekonomického profitu.

 

OPV PRO-2009-4/57-8:191013 Vzdelávanie divadlom

Koordinátor: doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:1/16

Doba riešenia: 9/2010 - 8/2013

 

OPV ITMS 26110230033 Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT

Koordinátor: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Katedra romanistiky

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:12/7

Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013

 

KEGA 106-007UKF-4/2010 Tvorba emocionálnej a sociálnej pohody v školskom prostredí

Koordinátor: doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 8/4

Doba riešenia: 2010 - 2012

 

VEGA 1/0120/10 Literatúra bez hraníc (Tvorba a recepcia pre deti a mládež na prahu tretieho tisícročia)

Koordinátor: prof. PhDr. Eva Tučná, CSc.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra slovenskej literatúry, FF

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 2/9

Doba riešenia: 1/2010 – 12/2011

 

Názov Literatúra bez hraníc je "vypožičaný" od U. Eca, lit. vedca, spisovateľa a aktívneho publicistu pertraktujúceho aktuálne kulturologické a spoločenské problémy, ktoré presahujú hranice. Eco taxatívne vymenoval niekoľko závažných tém a vyzval k ich riešeniu. Literatúrou bez hraníc nazval aj lit. tvorbu pre deti a mládež.

 

Vyšegrádsky fond – 60900018 - Creativity for masmedial studies - marketing communication in the V4 countries conditions

Koordinátor: doc. Katarína Fichnová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:4/6

Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011

 

The target group for the course are students of the Masmedial communication who expand extensity of knowledge with practical studium elements contexts and experiential knowledge of experts from other V4 countries. Similarity and differencies open a new perception of concrete practical realizations based on the experience exchange.

 

VEGA - 1/0769/08 Európska identita, socializácia a mediálna kultúra

Koordinátor: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010

 

Vedecký projekt je zameraný na riešenie aktuálnych aspektov vytvárania identity adolescentov v kontexte súčasných kultúrnych a sociálnych zmien v súvislosti s identifikáciou európskeho spoločensko kultúrneho priestoru. Súčasťou uvedeného ponímania je i analýza významného vplyvu masmédií s

dôrazom na ich výraznú socializačnú funkciu v súčasnosti. Vybraným výskumným súborom je veková kohorta adolescentov.

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.