Všetky projekty

VEGA 1/0067/19 Jazykové reflexie sociálnej egoprezentácie a adresácie

Koordinátor: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Doba riešenia: 7/2019 - 12/2022

 

Cieľom projektu je vytvorenie „Inkubátora multimediálnej digitálnej produkcie“ na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre, aby výskumníci a študenti marketingu a mladí absolventi pracujúci v hospodárskej oblasti kreatívneho priemyslu mohli navrhovať, produkovať a zároveň výskumne verifikovať efektivitu a dopad vytvorených multimediálnych produktov na princípoch coworkingu. V rámci projektu rozvíjame medzinárodnú spoluprácu s vedeckými pracoviskami v oblasti vizuálnych štúdií (Londýn, Barcelona, Stokholm, Bergen) transferujeme odborné poznatky a vytvárame originálne štandardizované metodologické postupy na meranie dopadu digitálnych komunikátov – okrem práce s biometrickými prístrojovými metódami neuromarketingu inovujeme metódu R.E. Smitha (zameranú na statickú marketingovú komunikáciu), ktorá bude priamo cielená na identifikáciu kreativity multimediálnych produktov a inovujeme vybranú digitálnu metriku príčinnej analytiky tzv. analýzu sentimentu tak, aby spĺňala náročné a špecifické požiadavky cieľov predkladaného výskumu v oblasti art marketingu. 

 

VEGA 1/0067/19 Jazykové reflexie sociálnej egoprezentácie a adresácie

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako spolupracujúce pracovisko

Doba riešenia: prebieha 

 

Úlohou pracoviska je príspevok ku koncepcii pochopenia medziľudskej komunikácie na pozadí egoangažovanej kooperácie.

 

AGA - CZ 20200415/010 Nové trendy v marketingové komunikaci v interkulturních souvislostech

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako koordinátor

Doba riešenia: 4/2020 - prebieha

 

Projekt sa zameriava na skúmanie nových trendov v marketingovej komunikácii, pričom reaguje na situáciu kedy je v oblasti ideových invencií odborná a vedecká reflexia v dlhodobom závese za potrebami praxe. Napriek zdanlivej homogenizácii invenčných procesov z hľadiska podobností medzi jednotlivými krajinami s funkčnými trhovými ekonomikami je zrejmé, že rýchlosť a kvalita implementácie trendov je rôzna. Projekt identifikuje do akej miery dokážu tvorcovia marketingovo-komunikačných produktov uchopiť nové trendy tak, aby vytvárali kreatívne komunikačné koncepty, zisťuje ich dopad a efektivitu a popri komerčnom marketingu sa venuje aj CSR a sociálnej marketingovej komunikácii. 

 

KEGA 041UKF-4/2021 Digitálni influenceri - edukačné roviny rozvoja kritického myslenia a angažovanosti generácie Z

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako koordinátor

Doba riešenia: 4/2021 - 12/2023 

 

KEGA 023UCM-4/2020 Názov projektu: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako spolupracujúce pracovisko

Doba riešenia: 2020 - 2022 

 

KEGA 018UCM-4/2021 Umenie v masmédiách – ambientné média

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy ako spolupracujúce pracovisko

Doba riešenia: 5/2021 - 12/2022

 

VEGA 1/2016/15 Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov

Koordinátor: doc. Milan Džupina, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska / z iných pracovísk: 6/4

Doba riešenia: 2015 – 2017

 

VEGA 1/0243/15 Text a textová lingvistika v interdisciplinárnych a intermediálnych súvislostiach

Registračné číslo v systéme SOFIA: V-15-206-00

Koordinátor: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra rusistiky, FF, UKF

Počet riešiteľov z pracoviska: 2

Doba riešenia: 1/2015 – 12/2017

 

KEGA 35UKF-4/2015 Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry

Koordinátor: Mgr. Györgyi Janková, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska / z iných pracovísk: 3/6

Doba riešenia: 2015 – 2016

 

Z výchovného a vzdelávacieho aspektu má pôsobenie mediálnych komunikátov, podobne ako marketingových komunikátov, dôsledok na sociálnej i psychologickej úrovni, pričom priamy a nepriamy vplyv prostredia na rozvoj človeka sú potvrdené na paradigmálnej úrovni. Prečo však túto skutočnosť nevyužiť a prečo neposunúť súčasnú teóriu spoločenskej zodpovednosti na úroveň spoločenskej zodpovednosti marketingových komunikátov, ktoré by sa snažili okrem prvotného komerčného cieľa (predávať) posunúť recipienta komunikátov v osobnom rozvoji? Počas riešenia projektu sme sa zamerali na analýzu problematiky z oblastí rozvoja osobnosti, výchovy, socializácie, spotrebiteľskej gramotnosti cez vybrané typy mediálnych komunikátov. Výsledky sa zameriavavali na analýzu pedagogicko – psychologického aspektu dopadu reklamy na deti a iné cieľové skupiny, spájajúc Bloomovu taxonómiu cieľov a Zelinov koncept cieľov výchovy s využitím inštruktáže v reklamných komunikátoch. Vymedzili sa podoby spoločenskej zodpovednosti adverfaktu do skupín spoločensky zodpovedné vzdelávanie komunikátmi (1), komerčné vzdelávanie adverfaktmi (2), spoločensky zodpovedná výchova adverfaktmi (3) a spoločensky zodpovedná reklama ako kreatogénne prostredie (4). Vo výstupoch projektu sú charakterizované okruhy a tomu zodpovedajúce podoby spotrebiteľských skupín, ktoré možno vnímať ako potenciálny návod na postup v zmysle efektívneho využitia spotrebiteľského vzdelávania pre trvalú zmenu spotrebiteľského správania a dosiahnutie vyššej miery spotrebiteľskej udržateľnosti. Konštatuje sa význam rozpracovania koncepcie spotrebiteľskej výchovy, ktorá by mala prispieť k spotrebiteľskému vzdelaniu cez pôsobenie na mladých spotrebiteľov, detského spotrebiteľa, ale významným spôsobom aj na rodičov, ktorí často nie sú schopní dostatočne pôsobiť na vytváranie racionálnych spotrebiteľských návykov svojich detí. Upozorňuje na možnosť alebo skôr nutnosť vypracovať koncepciu cielenej spotrebiteľskej výchovy, ktorá by mohla pozitívne ovplyvniť kľúčové spotrebiteľské oblasti. Projekt sa zameriava na analýzu pozitívnych a negatívnych aspektov vplyvu a dopadu médií na recipientov, konštatuje, že masmédiá môžu mať na nás pozitívny vplyv, pričom záleží na tom,  ako k nim pristupujeme, či poučení, pripravení, s utvoreným systémom pozitívnych hodnôt a zbavení (alebo vedomí si) predsudkov, alebo naopak. Projekt hľadá možnosti vplyvu digitálnych médií na deti z edukačného hľadiska, vymedzuje významnú rolu učiteľov, rodičov a akademikov pri podnecovaní rozvoja samostatnosti, smelosti, motivácie, zvedavosti, vnímania, predstavivosti a fantázie, myslenia, podnetnosti, slobody, humoru a sociálnych zručností nie na úkor fyziológie dieťaťa, ale v súlade s ňou v dobe, ktorá glorifikuje dušu pred telom. Projekt sa zameriava na vymedzenie ideálu edukácie adverfaktmi v zmysle návratu ku kalokagatii, ktorá vyjadruje nádej, že je potrebný práve súlad duševných, telesných a technologických schopností jednotlivca.

 

OPV ITMS 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku.

Číslo projektu: OPV ITMS 26110230080

Projektový manažér: PhDr. Tomáš Koprda, PhD.

Názov pracoviska: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:15/4

Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015

 

OPV PRO-2009-4/57-8:191013 Vzdelávanie divadlom

Koordinátor: doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:1/16

Doba riešenia: 9/2010-8/2013

 

VEGA 1/0195/11 Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru

Koordinátor: prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 6/2

Doba riešenia:2010 – 2013

 

OPV ITMS 26110230033 Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT

Koordinátor: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Katedra romanistiky

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:12/7

Doba riešenia: 5/2010-4/2013

 

KEGA 106-007UKF-4/2010 Tvorba emocionálnej a sociálnej pohody v školskom prostredí

Koordinátor: doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 8/4

Doba riešenia:2010-2012

 

VEGA 1/0120/10 Literatúra bez hraníc (Tvorba a recepcia pre deti a mládež na prahu tretieho tisícročia)

Koordinátor: prof. PhDr. Eva Tučná, CSc.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra slovenskej literatúry, FF

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 2/9

Doba riešenia:1/2010 – 12/2011

 

60900018 VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES Creativity for masmedial studies - marketing communication in the V4 countries conditions

Koordinátor: doc. Katarína Fichnová, PhD.

Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk:4/6

Doba riešenia: 2010-2011


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.