Oznamy

Vyhlásenie Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy

 

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre  poskytuje vzdelanie v oblasti  mediálnych a komunikačných štúdií. Našich študentov vedieme ku korektnému a ľudskému správaniu, kritickému mysleniu, a najmä k rešpektovaniu slobody prejavu a demokracie. Tieto hodnoty zdôrazňujeme aj v rôznych prístupoch situačného vedenia a komunikačných stratégií.  

 

Hlásime sa k uvedeným princípom a ideám a vyjadrujeme solidaritu a podporu redaktorom  a pracovníkom RTVS. Rozhlas a televízia Slovenska je a mala by ostať verejnoprávnou inštitúciou, slúžiacou všetkým občanom a nezávislou od politických garnitúr. V zákone navrhované vytvorenie programovej rady považujeme za pokus o priamu cenzúru, keďže legalizuje politické zásahy do fungovania verejnoprávnych médií. RTVS je spoločensky mimoriadne hodnotnou a vo svojom poslaní služby verejnosti nenahraditeľnou inštitúciou. Avizované kroky súčasnej vládnej moci ju jednoznačne posielajú na trajektóriu štátneho vazala, ktorý sa má defacto podriadiť aktuálnym politickým a ideologickým potrebám. Takýto vývoj považujeme za degresívny a spoločensky nežiadúci.

 

Zrušenie nezávislosti verejnoprávnych médií je ohrozením slobody médií, plurality a funkčnej demokracie. My, pracovníci  a študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre, odmietame aktuálny návrh zákona o RTVS a žiadame vládu, aby návrh stiahla a rešpektovala základné princípy demokracie, tak ako ich deklaruje i Ústava SR.


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.