Pracovníci katedry


prof. doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Telefón: 037/64 08 240
E-mail: lucy.spalova@gmail.com

Detailné informácie:

Mgr. L. Spálová, PhD. sa dlhodobo venuje problematike persuazívnej účinnosti/efektivite marketingových a mediálnych komunikátov so špecifickým obsahom (sexuálny motív, satira, etnocentrická a genderová diskriminácia a pod.) s akcentom na spoločenskú zodpovednosť marketingovej a mediálnej komunikácie. Vo výskumnej oblasti aplikuje transdisciplinárny prístup (psychológia, lingvistika a mediálne štúdiá) pri aplikácii psychosémantických metód a diskurzívnej analýze komunikátov s cieľom identifikácie mediálne šírených sociálnych reprezentácií.

 

Najvýznamnejšie vedecké práce publikované za ostatných 10 rokov:

 1. ABE Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 2. SPÁLOVÁ, LUCIA. Mediálna identita v sémantickom priestore detí mladšieho školského veku. 2011. In: Identita a masová komunikácia. Nitra: FF UKF v Nitre. ISBN
 3. ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
 4. FICHNOVÁ, Katarína - SPÁLOVÁ, Lucia. Niektoré psychologické aspekty vplyvu masmédií na recipientov nižších vekových kategórií. In Pavlú, Dušan et. al. Marketingová komunikace a médiá. Zlín: UTB, 2005, s. 93 -110. ISBN 80-7318-306-4
 5. ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách SPÁLOVÁ, Lucia - FICHNOVÁ, Katarína. Diskurz gender stereotypov vytváraných médiami a ich vplyv na deti mladšieho školského veku . In: (KO)MÉDIÁ : monografia odborných a vedeckých štúdií. - Nitra: UKF, 2007, s. 375-396. ISBN 978-80-8094-213-7
 6. ACA- Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
 7. POLÁKOVÁ, Eva, SPÁLOVÁ, Lucia., HOFLEROVÁ, Eva 2008. Efektivní sociálně-mediální komunikace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 196.s, ISBN 978-80-7368-567-6
 8. ACB- Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
 9. POLÁKOVÁ, Eva, SPÁLOVÁ, Lucia., 2009. Vybrané problémy metodológie masmediálnych štúdií. Trnava: UCM FMK Trnava, 2009, 112 s., ISBN 978-80-8105-133-3
 10. AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
 11. FICHNOVÁ, Katarína - SPÁLOVÁ, Lucia. The Psychological Aspects of Advertisement Influence on Child Recipients. In Globalisation Trends in the Media. Newcastle : Cambridge Scholars Press, 2006, s. 126 -137. ISBN 1-84718-058-2


Účasť na riešení/vedení najvýznamnejších vedeckých projektov za ostatných 10 rokov:

 1. VEGA 1/0195/11 Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru. Doba riešenia: 1/2011- 12/2013
 2. VEGA 1/0399/11 Nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie. Doba riešenia: 1/2011- 12/2013
 3. VEGA -> 1/0769/08- Európska identita, socializácia a mediálna kultúra. Doba riešenia: 1/2008-12/2010
 4. VEGA -> 1/4696/07- Hodnoty súčasnej masmediálnej kultúry. Doba riešenia: 1/2007-12/2009
 5. VEGA-> 106-007UKF-4/2010 Tvorba emocionálnej a sociálnej pohody v školskom prostredí. Doba riešenia: 4/2010 - 12/2012
 6. KEGA -> 3/5269/07 - Nácvik tolerancie a riešenia intolerancie. Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009
 7. OPV -> ITMS 26110230033 - Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT. Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013
 8. ESF -> SOP ĽZ 2005/1-165 - Počítačom podporovaný rozvoj prekladateľskej kompetencie vysokoškolských absolventov pre potreby trhu práce. Doba riešenia: 5/2006 - 5/2008
 9. ESF -> 11230220364 - Rozvíjajúce programy zamerané na zvyšovanie osobnostných a odborných spôsobilostí pre potreby pedagogicko-psychologickej praxe. Špecializačné štúdium školskej psychológie. Doba riešenia: 5/2006 - 5/2008
 10. ESF -> SOP ĽZ 2004/4-184 - Intenzifikácia digitálnej gramotnosti s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce. Doba riešenia: 10/2005 - 12/2007


Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov (ohlasy, citácie, pozvania...):
Najviac ohlasov a citácií na prácu Efektivní sociálně-mediální komunikace a vysokoškoskú učebnicu: Vybrané problémy metodológie masmediálnych štúdií.Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.