Pracovníci katedry


prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Funkcia: Predseda odborovej komisie/hlavný garant (chairman of the trade union commission/main guarantor)
Telefón: 037/64 08 242
E-mail: kfichnova@ukf.sk

Detailné informácie:

prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. – V jej výskumnom zameraní prevláda záujem o špecifiká tvorivosti v masmediálnej a marketingovej komunikácii, metodologickými problémami kritérií a identifikácie tvorivého produktu. Venuje sa potencialitám facilitácie a rozvoja tvorivého potenciálu pracovníkov z oblasti komunikácie. Centrom jej vedeckého záujmu je i analýza vplyvu masmédií na osobnosť, apercepcia mediálnych obsahov rôznymi vekovými skupinami, vzťahy kreativity a identity osobnosti, analýza prezentácie rôznych tém v printových médiách.

 

Najvýznamnejšie vedecké práce publikované za ostatných 10 rokov:

 1. AAB Fichnová, Katarína: Niektoré aspekty tvorivosti u detí (predškolského veku). - Nitra: UKF, 2008. - 135 s. - ISBN 978-80-8094-008-1.
 2. ABB Fichnová, Katarína: Masmédiá - ich apercepcia pubescentmi a črty tvorivej osobnosti, 2007. In: (KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií / Katarína Fichnová. - Nitra: UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-213-7, S. 397-466.
 3. ACB Fichnová, Katarína - Szobiová, Eva: Program stimulácie tvorivých schopností detí predškolského veku: príručka pre učiteľky MŠ. - Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2004. - 80 s. - ISBN 80-8052-215-4.
 4. ADD Šramová, Blandína - Fichnová, Katarína: Identity and creative personality. 2008. In: Studia psychologica. - ISSN 0039-3320, Vol. 50, no. 4 (2008), p. 357-369.
 5. ADD Fichnová, Katarína - Szobiová, Eva: The self - Rating Scale of Procreatively Oriented Personality for Nursery School Teachers and Its Relation to Creative Performance, 2003. In: Studia psychologica. - ISSN 0039-3320, Roč. 45, č. 4 (2003), s. 307 - 321.
 6. ADF Fichnová, Katarína: Tvorivé schopnosti detí predškolského veku. Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami., 2002. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574, Roč. 37, č. 4 (2002), s.306 - 314.
 7. AEC Fichnová, Katarína - Šramová, Blandína: Konotacje pojęć oznaczających media u młodzieży dorastającej w kontekście niektórych wymiarów twórczej osobowości = Pubescent´s subjective perception of concepts denoted of media and some dimensions of creative personality, 2010. In: Media w edukacji - poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie. - Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - ISBN 978-83-7611-685-3, S. 101-116.
 8. AEC Fichnová, Katarína - Spálová, Lucia: The Psychological Aspects of Advertisement Influence on Child Recipients. - Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. - 224 s. - ISBN 1-84718-058-2. In: Globalisation Trends in the Media / Žilková, Marta, (2006), s.126 -137.
 9. ADE Spálová, Lucia - Mikuláš, Peter - Fichnová, Katarína: Identigo de socia de perile bildigata minoritato = Identification of social representation of media depicted minority, 2011. In: GrKG/Humankybernetik.Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft: internationale Zeitschrift für Modellierung und Mathematisierung in den Humanwissenschaften. - ISSN 0723-4899, Vol. 52, no. 2 (2011), p. 89-96.
 10. BAA Fichnová, Katarína - Szobiová, Eva: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí: náměty k RVP pro předškolní vzdělávání. - Praha: Portál, 2007. - 136 s. - ISBN 978-80-7367-323-9.
Účasť na riešení/vedení najvýznamnejších vedeckých projektov za ostatných

10 rokov:
Z celkovo riešených 19 projektov najvýznamnešie sú:

 

 1. Typ projektu: Štátna úloha FF UKF v Nitre a SAV
  Číslo projektu: ŠPVV>2003SP51/0280600/0280601)
  Názov projektu: Sociálno-psychologické súvislosti súčasných civiliazačno-kultúrných procesov v transformujúcej sa spoločnosti
  Doba riešenia: 2006
  Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ
 1. Typa projektu: V4
  Číslo projektu: VF -> 60900018
  Názov projektu Creativity for masmedial studies - marketing communication in the V4 countries conditions (3 semesters): 1.)Creativity Psychology 2.)Creativity Training 3.) Creativity Practice for Creatives
  Doba riešenia: 2010 - trvá
  Riešieteľská pozícia: vedúci riešiteľ
 1. Typ projektu: VEGA
  Čísla projektu: 1/0195/11 | 10
  Názov projektu: Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru
  Doba riešenia: 2011 - 2013
  Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ
 1. Typ projektu: VEGA
  Čísla projektu: 1/0769/08
  Názov projektu: Európska identita, socializácia a mediálna kultúra
  Doba riešenia: 2008 - 2010
  Riešiteľská pozícia: vedúci riešiteľ, spoluriešiteľ
 1. Typ projektu: KEGA
  Číslo projektu: 3/5269/07
  Názov projektu: Nácvik tolerancie a riešenie intolerancie
  Doba riešenia: 2007 - 2009
  Riešiteľská pozícia: vedúca projektu, spoluriešiteľ
 1. Typ projektu: KEGA
  Číslo projektu: 3/4021/06
  Názov projektu: Individualita žiaka a elektronické prostredie
  Doba riešenia: 2006 - 2008)
  Riešiteľská pozícia: vedúci riešiteľ pre spolupracujúce pracovisko
 1. Typ projektu: VEGA
  Číslo projektu: 1/3675/06
  Názov projektu: Sociálno-psychologické aspekty formovania identity adolescentov
  Doba riešenia: 2006 - 2008
  Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ

VEGA -> 1/0243/15 - Text a textová lingvistika v interdisciplinárnych a intermediálnych súvislostiach
Vedúci projektu: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.

Úloha v projekte: spoluriešiteľ

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017


Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov (ohlasy, citácie, pozvania....):
Citácie v zahraničných karentovaných časpisoch:

 1. KAUFMAN, J. C. Self-reported differences in creativity by ethnicity and gender. In Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080, 2006, roč. 20, č.8, s. 1065-1082.
 2. BAER, J. - KAUFMAN, J. Gender differences in creativity. In Journal of creative behavior. ISSN 0022-0175, 2008, vol. 42, no. 2, p. 75-105.


Citácie v zahraničných publikáciách:

 1. ARTOLA, T. et al. 2012. :Qualitative differences in the way males and females use their imagination in Creativity tasks. [cit. 2012-06-19] Dostupné na internete: . P. 16.
 2. GHORBANI, A. - ABDULLAH, H.B. - JOMENIA, S. 2012. Identity Styles, Mental Health and Socio-economic Status of Iranian Late Adolescents. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2012, vol. 8, no. 13, p. 279.
 3. BOSCH, L. - CARD, N. 2011. A meta-analytic review of Berzonsky´s Identity Style Inventory (ISI). In Journal of Adolescence. 2011, p. 1-11.
 4. MOHAMMADI, S. - IZADPANAH, S. - AT ALl. 2011. The effects of identity styles on suicidal thoughts among university students. In Journal of Behavioral Sciences, 2011, vol. 5, no. 1, p. 61-67.

Cena rektora za publikačnú činnosť, 22. 9. 2008.
Status visiting professor v r. 2012 na Uniwersytete Ekonomicznnom w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji.Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.