Pracovníci katedry


prof. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Funkcia: Koordinátor Erasmus+ (učitelia a pracovníci)
Telefón: 037/64 08 240
E-mail: pmikulas@ukf.sk

Detailné informácie:

Doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. sa vo svojej odbornej, pedagogickej a vedeckej činnosti zaoberá predovšetkým teóriu mediálnej komunikácie s presahmi do marketingovej komunikácie. Špecifickými oblasťami jeho záujmu je problematika audiovizuálnych a osobitne televíznych žánrov, predovšetkým reality TV. Ďalej sa zameriava na problematiku fenoménu procesu kreácie celebrít a ich využitia v reklame.

 

Najvýznamnejšie vedecké práce publikované za ostatných 10 rokov:

 1. AAB001 MIKULÁŠ, Peter. Reality TV. - Bratislava : IRIS, 2011. - 179 s. - ISBN 978-80-89256-63-1.
 2. ADE001 Fotografia w kampanii politycznej – cele a rzeczywistość przykład parlamentarnej kampanii wyborczej na Słowacji w 2010 r = Photography in political campaign: goals and reality. The case of the parliament campaign in Slovakia in 2010 / Katarína Fichnová, Lukasz Pawel Wojciechowski,- Peter Mikuláš, 2012. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia de Cultura III (2012). - ISSN 2083-7275, Roč. 3, č. 112 (2012), s. 38-55.
 3. ADE002 Identigo de socia de perile bildigata minoritato = Identification of social representation of media depicted minority / Lucia Spálová, Peter Mikuláš, Katarína Fichnová, 2011. In: GrKG/Humankybernetik.Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft : internationale Zeitschrift für Modellierung und Mathematisierung in den Humanwissenschaften. - ISSN 0723-4899, Vol. 52, no. 2 (2011), p. 89-96.
 4. ADE003 Similarities and Differences between social Networking Services in Poland and Slovakia / Katarína Fichnová, Peter Mikuláš, Lukasz Wojciechowski, 2012. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. Dialog z tradycja. - ISSN 2083-1765, Vol 115, no. 7, part. 2 (2012), p. 94-105.
 5. ADF001 Mikuláš, Peter: Mediálny text, formát a žáner v kontexte televíznych štúdií. In: (KO)MEDIA – 2. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník konferenčných príspevkov. Zlín: Univerzita Tomáša Bati ve Zlíně, 2008. s. 62-70. ISBN 978-80-7318-677-7


Účasť na riešení/vedení najvýznamnejších vedeckých projektov za ostatných 10 rokov:

 1. OPV ITMS 26110230033
  Názov projektu: Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT
  Zodpovedný riešiteľ: Eva Švarbová
  Spoluriešitelia z UKF: Katarína Fichnová - Jana Bírová - Eva Fandelová - Lucia Spálová - Peter Mikuláš - Milan Džupina - Tomáš Koprda - Peter Szabo - Ivana Polakevičová - Edita Štrbová - Hviezdoslava Zábojníková - Viera Marková - Karol Orban - Eva Jaššová - Henrieta Cherid - Blandína Šramová - Štefan Gero - Lukasz Pawel Wojciechowskiň
  Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013
 2. VEGA 1/0195/11
  Názov projektu: Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru
  Zodpovedný riešiteľ: Štefan Gero
  Spoluriešitelia z UKF: Štefan Gero - Katarína Fichnová - Blandína Šramová - Lucia Spálová - Peter Szabo - Peter Mikuláš - Peter Zlatoš - Juraj Malíček - Ivana Polakevičová - Edita Štrbová - Petra Dudášová
  Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011
 3. VEGA 1/0195/11
  Názov projektu: Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru
  Zodpovedný riešiteľ: Štefan Gero
  Spoluriešitelia z UKF: Lukasz Pawel Wojciechowski - Katarína Fichnová - Blandína Šramová - Lucia Spálová - Peter Szabo - Peter Mikuláš - Ivana Polakevičová - Petra Dudášová - Edita Štrbová - Magdaléna Kačániová - Juraj Malíček - Peter Zlatoš
  Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013
 4. VEGA 1/0769/08
  Názov projektu: Európska identita, socializácia a mediálna kultúra
  Vedúci projektu: Fandelová Eva, Doc. PhDr. PhD.
  Spoluriešitelia z UKF: Fichnová, K. - Spálová, L. - Šramová, B. - Wojciechowski, L. - Džupina, M. - Mikuláš, P. - Szabová, Ľ. - Hamranová, A. - Satková, J. - Zabadal, Ľ. - Kapusta, J.
  Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 5. KEGA 106-007UKF-4/2010
  Názov projektu: Tvorba emocionálnej a sociálnej pohody v školskom prostredí
  Zodpovedný riešiteľ: Blandína Šramová
  Spoluriešitelia z UKF: Anežka Hamranová - Milan Džupina - Mária Košková - Peter Mikuláš
  Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011
 6. UGA III/11/2012
  Názov projektu: Vizuálne aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie
  Vedúci projektu: Mgr. Peter Mikuláš, PhD.
  Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD. - Mgr. Edita Štrbová - Mgr. Alena Feriancová, PhD. - Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD. - Mgr. Mária Košková, PhD.
  Doba riešenia: 2012 - 2014
 7. UGA III/7/2009
  Názov projektu: Marketingovo-komunikačné a kultúrne aspekty sociálnych sietí
  Vedúci projektu: Mikuláš Peter, Mgr. PhD.
  Doba riešenia: 2009 - 2011

Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov (ohlasy, citácie, pozvania....):
Študijno-výskumné pobyty na Kodanskej univerzite, Dánsko a Karlovej univerzite v Prahe v rámci doktorandského štúdia. Najviac ohlasov a citácií na vedeckú monografiu Reality TV. Visiting profesor a lektor kurzu „Vývoj žánru reality TV“ v rámci podujatia IntWeek 2012 na Ekonomickej univerzite v Katowiciach, Poľsko, v roku 2012. Člen editoral board vedeckého časopisu Massmedia and Journalism.Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.