Profil absolventa

Absolvent študijného odboru je schopný vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:
  • Výkonný a tvorivý pracovník v oblasti marketingovej komunikácie (napr. account assistant, resp. executive, copywriter, media planner) - l. stupeň. Ovláda základnú problematiku marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov.
  • Riadiaci a tvorivý pracovník marketingovej komunikácie (napr. managing director, creative director, copywriter, media director) - 2. stupeň. Analyzuje, nachádza riešenie a vytvára koncepciu prípravy a realizácie kampane marketingovej komunikácie.

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.