Štúdijný odbor

Marketingová komunikácia, ktorá je hlavným študijným odborom novej katedry, spája zložku vizuálnu, verbálnu a sčasti hudobnú. Pre jej etablovanie sú však potrebné aj ďalšie disciplíny: psychológia, sociológia, ekonomika a právo. Katedra postupne vytvára priaznivé podmienky na zabezpečenie vzdelávania v týchto oblastiach.

 

Študijný odbor aktuálne reaguje na zmeny v spoločenskom živote ľudí, v ktorých sa uplatňujú nové formy komunikácie a spôsoby ovplyvňovania správania a formovania verejnej mienky v komerčnej i nekomerčnej sfére. Štúdium je profilované multidisciplinárne a absolvent bude vybavený repertoárom teoretických poznatkov z filozofie, psychológie, sociológie, ekonómie, marketingu, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá.

 

Centrom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a masmediálnej komunikácie, propagácie, reklamy, ich tvorba a manažment. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických kompetencií, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov, vytvárať propagačné i reklamné prostriedky na vysokej profesionálnej úrovni. Štúdium poskytne kvalitnú metodologickú prípravu v intenciách pôsobenia absolventov v sociálnom a masmediálnom výskume (napr.: pri výskume verejnej mienky...).

 

Uplatnenie absolventa je v sieti sociálnych a masmediálnych organizácií, reklamných a propagačných agentúr, v ich marketingu, ako aj v tvorivej tímovej aktivite, pri vytváraní public relations, v propagácii a reklame, tvorbe image firiem, inštitúcií a sociálnych skupín, ako aj vo výskume.


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.