Záverečné práce

V prílohách sú uverejnené metodické pokyny pre vypracovanie záverečných prác. Pokyny sú rozdelené do troch kategórií podľa zvoleného metodologického prístupu.

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.