Viac informácií na: www.cirkulator.eu


Cirkulátor

Medzinárodná študentská súťaž v kreatívnej marketingovej komunikácii

 

Cieľom súťaže je vytvoriť konkurenčné prostredie na úrovni katedier, verejne prezentovať prácu jednotlivých študentov a zviditeľniť katedru, školu a región, v ktorom študujú. Projekt Cirkulátor je súťaž reklamnej tvorby pre študentov vysokých škôl, ktorí sa počas štúdia venujú problematike médií, marketingovej komunikácie a reklamy, nielen na slovenských, ale aj zahraničných vysokých škôlách.

 

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.