Kontakt:

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40

e-mail: konferenciakomedia@gmail.com

 

 

Prihláška

Šablóna príspevku vo formáte docx

Šablóna príspevku vo formáte doc

Program

 

Zborník

 


(KO)MÉDIÁ

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

v spolupráci s Ekonomickou univerzitou

v Katowiciach, Vysokou školou finanční a správní v Prahe a Európskou akadémiou médií, marketingu a manažmentu Vás pozýva na X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 


 

  

(KO)MÉDIÁ

 

Návrat do budúcnosti

 

 

 

KO ako KOoperácia, KOexistencia, KOedukácia, KOlízia, KOrelácia, KOmunikácia, KOmercia, KOmpetencia, KOmpatibilita, KOmparáciaktorá sa uskutoční v dňoch 24.- 25. novembra 2015. 


Konferencia je podporená projektmi: 

VEGA 1/0216/15 2015-2017: Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov
KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry
KEGA  008UMB-4/2015: Ľudské práva a protipredsudková výchova

 

Témy konferencie / Conference topics:

 1. Kreatívny priemysel - kultúrny a kreatívny sektor a jeho potenciál
  Creative industry - cultural and creative sector and its potential
 2. eCommerce, digitálny marketing – súčasnosť a budúcnosť 
  eCommerce, Digital marketing - the present and the future
 3. Sociálny marketing a jeho výzvy (marketingové aktivity a stratégie nekomerčných organizácií, stratégie a komunikácia priamo alebo nepriamo zamerané na riešenie sociálnych úloh v súčasnom Európskom priestore) 
  Social marketing and its challenges (marketing activities and strategies of the non-commercial organizations, strategies and communication directly or indirectly focused on the solving of social problems in contemporary European space)
 4. Socializačné a edukačné aspekty marketingovej komunikácie (KEGA -> 035UKF-4/2015 Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry)
  Socialization and educational aspects of marketing communication (KEGA -> 035UKF-4/2015 Socialization and educational functions of marketing communication as the reflection of media culture)
 5. Celebrity v marketingovej komunikácii a socializácia adolescentov (VEGA č. 1/0216/15 Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov)
  Celebrities in marketing communication and the socialization of adolescents (VEGA č. 1/0216/15 Celebrities in the social advertising and their preference by adolescents)
 6. Ľudské práva v digitálnej sfére (KEGA č. 008UMB-4/2015 Ľudské práva a protipredsudková výchova)
  Human rights in the digital sphere (KEGA č. 008UMB-4/2015 Human rights and the education against the prejudices)

 Informácie pre účastníkov

Miesto

24.11.2015

Plénum – prednášková miestnosť D2 (Prízemie budovy Pedagogickej fakulty UKF, Dražovská 4, 949 74 Nitra)

1. a 3. sekcia – D207 (2. poschodie budovy Pedagogickej fakulty UKF, Dražovská 4, 949 74 Nitra)

2. sekcia – D208 (2. poschodie budovy Pedagogickej fakulty UKF, Dražovská 4, 949 74 Nitra)

25.11.2015

4. sekcia – prednášková miestnosť D2 (Prízemie budovy Pedagogickej fakulty UKF, Dražovská 4, 949 74 Nitra)

Prihláška

Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 16. novembra 2015 prostredníctvom elektronickej prihlášky. Po tomto termíne už nebude možné prijať žiadnu prihlášku. 

Účastnícky poplatok

Konferenčný poplatok vo výške 80 €, resp. konferenčný poplatok vo výške 60 € pre doktorandov zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie, občerstvením, tlačou konferenčných materiálov, zhotovením a vydaním publikácií. Poplatok nezahŕňa ubytovanie. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 18. novembra 2015 na účet číslo: 7000073076/8180 s variabilným symbolom 102213. Potvrdenie o zaplatení zašlite do tohto termínu na e-mailovú adresu konferenciakomedia@gmail.com.

Pokyny pre autorov

Svoj príspevok pošlite najneskôr do 24. novembra 2015 na e-mailovú adresu konferencie. Akceptujeme príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Príspevok píšte priamo do pripravenej šablóny. Recenzované príspevky podľa hodnotenia recenzenta budú publikované vo vedeckých časopisoch AVMK, Dot.commm, Zborník Komédia. Vezmite, prosím, na vedomie, že Vaše príspevky bude hodnotiť vedecký výbor konferencie. Ak príspevok nesplní kritériá odbornosti a vhodnosti, kladené na vedecké práce tohto druhu, Váš príspevok Vám vrátime ako nevyhovujúci. Autori taktiež zodpovedajú za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka. Pokyny pre formálne úpravy príspevkov vo Worde nájdete tu.

 

Meranie spokojnosti

V súvislosti s vyhodnocovaním kvality konferencie Vám ponúkame možnosť na získanie spätnej väzby v podobe merania spokojnosti. Anonýmný dotazník je dostupný tu.

 

Application form

Deadline for the conference application in the electronic form is up to 16th November 2015. The application behind this schedule wont be accepted.  

 

Application fee

Conference fee 80 €, resp. conference fee 60 € for the graduants includes the expenses for the organization, catering, printed materials, preparation and issue of conference publications. Fee does not include the accomodation. Payment needs to be realized until 18th November 2015. 

 

Instructions for authors

Articles written in slovak, czech or english language need to be sent to the conference email address until 24th November 2015. Please, use the article template by writing. Reviewed papers will be published in scientific journals AVMK, Dot.commm and (KO)MÉDIA Textbook. Please, note, that your article will be assessed by the conference scientific board. If the article does not meet the qualification criteria insisted on the scientific work of this type, it will be sent back to the author as not complying. Authors also account for the abstract and key words translation into the english language.  You can find instructions for authors in MS Word 2000 above.

 

Organizátori

Vedecká rada:

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Dr. Agnes Neulinger

Prof. dr hab. Dariusz Rott

Doc. Ing. Lea Kubíčková, PhD.

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Prof. Bogusław Skowronek

Prof. Juraj Rusnák

Prof. Dušan Pavlu

Prof. Christo Kaftandjiev

Dr. Arkadiusz Wąsiński

Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. 

Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.

Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Doc. Ing. Milan Džupina, PhD.

Doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. 

 

Organizačný výbor:

PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
Mgr. Györgyi Kapusta, PhD.
Mgr. Ivana Polakevičová, PhD.

Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. 

Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. 

Mgr. Edita Štrbová, PhD. 

Mgr. Mária Košková, PhD. 

Mgr. Peter Szabo, PhD. 

Mgr. Zuzana Bačíková 

Mgr. Hana Kiková 

Mgr. Dana Hodinková

Mgr. et Mgr. Ivana Viteková

Mgr. Oľga Chalányová

 

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov

Hlavný organizátor konferencie v roku 2014: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre

Zborník ročník 2014 už čoskoro

Hlavný organizátor konferencie v roku 2013: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zborník ročník 2013

Časopis

Hlavný organizátor konferencie v roku 2012: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Zborník ročník 2012 + titulná strana

Hlavný organizátor konferencie v roku 2009: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Zborník ročník 2009

Hlavný organizátor konferencie v roku 2007: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre

Zborník ročník 2007

Hlavný organizátor konferencie v roku 2006: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre a Katedra žurnalistiky UKF v Nitre

Zborník ročník 2006

Hlavný organizátor konferencie v roku 2004: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Zborník ročník 2004


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.