Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie

Ústrednou témou vedecko-odborného seminára pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborných asistentov je poukázať na aktuálne problémy a témy, ktoré nachádzajú svoj obraz v rôznych druhoch médií a oblastiach marketingu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta.

 

Termín:

Seminár sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 9.30 hod.

 

Miesto konania:

Miestnosť D-207, Dražovská 4, Nitra

 

Prihláška:

Na seminár je možné prihlásiť sa do 8.12.2019 prostredníctvom elektronickej prihlášky. Po tomto termíne už nebude možné prijať žiadnu prihlášku.

 

Účastnícky poplatok:

Za pasívnu ani aktívnu účasť na seminári sa neplatí žiadny poplatok. 

 

Pokyny pre autorov:

Svoj príspevok pošlite najneskôr do 19.1.2020 na e-mail seminára. Akceptujeme príspevky  v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevok píšte podľa pripravenej šablóny. Recenzované príspevky podľa hodnotenia recenzenta budú publikované v zborníku zo seminára. Ak príspevok nesplní kritériá odbornosti a vhodnosti, kladené na vedecké práce tohto druhu, Váš príspevok Vám vrátime ako nevyhovujúci. Autori taktiež zodpovedajú za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka.

 

Garanti:

prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

doc. Ing. Milan Džupina, PhD.

doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.

 

Organizátor:

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Európska akadémia marketingu

 

Kontakt:

E-mail: novevyzvykmkr@gmail.com

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.